സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

അര്‍ഹത

पर्सनल लोन, വ്യക്തിഗത വായ്പ നിലവിലുള്ള മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ

നിലവിലുള്ള മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക്

  • ഒരു നല്ല തിരിച്ചടവ് ട്രാക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാണ്

മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക്:

  • എം&എം ലിമിറ്റഡിലെ അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനികളില്‍ ഏതിലെയെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും
  • സ്ഥാപനത്തില്‍ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം
  • പ്രായം 21 വയസ്സിനും 58 വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണം

ആവശ്യമായ രേഖകൾ

Disclaimer: MMFSL reserves the right to approve/disapprove the loan after the submission of documents.

എഫ്.എ.ക്യൂ.കള്‍

നിങ്ങള്‍ക്ക് മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ ഏത് ശാഖയില്‍ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വായ്പ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള ഒരു ശാഖ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
വായ്പാ തുക അപേക്ഷകന്‍റെ അര്‍ഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
പരമാവധി തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 2 വര്‍ഷമാണ്.
വ്യക്തിഗത വായ്പ ലോക്കല്‍ പി.ഡി.സി., ഇ.സി.എസ്. അല്ലെങ്കില്‍ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നുള്ള കിഴിവ്.
ചെക്ക് മുഖേന അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത്.
അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു നാമമാത്ര പ്രീ-ക്ലോഷര്‍ നിരക്കില്‍ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വായ്പ പ്രീപേ ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കണക്കാക്കുക

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50,000

loan process
1 <p><span>അപേക്ഷിക്കുക</span></p>

അപേക്ഷിക്കുക

2 <p><span>അംഗീകാരം നേടുക</span></p>

അംഗീകാരം നേടുക

3 <p><span>നിങ്ങളുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചും വിതരണം</span></p>

നിങ്ങളുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചും വിതരണം

4 <p><span>ചെയ്തു നേടുക</span></p>

ചെയ്തു നേടുക

ലളിതമായ വായ്പാ

അപേക്ഷാ

പ്രക്രിയ

ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

mblogs

ഉപഭോക്താക്കള്‍ സംസാരിക്കുന്നു

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp