സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍

ഈ അനിശ്ചിത, കാലത്ത് സുരക്ഷിതവും ഭദ്രവുമായ സ്ഥിര
നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം പരമാവധി
പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ത്യ റേറ്റിംഗ് & amp യുടെ IND AAA/Stable റേറ്റിങ്ങും , CRISIL AAA/Stable rating by CRISIL റേറ്റിങ്ങും
സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ മികച്ച പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു /
ഇന്ത്യ റേറ്റിംഗിന്റെ സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗ്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ #EvergreenHai #എവർ ഗ്രീൻ
ആണെന്ന് പറയുന്നത്.

 • Features & Benefits
 • Eligibility and Documentation
 • FAQs

Features & Benefits

 • The MMFSL Fixed Deposit has a ഇന്ത്യ റേറ്റിംഗ് & amp യുടെ IND AAA/Stable റേറ്റിങ്ങും , CRISIL AAA/Stable rating by CRISIL റേറ്റിങ്ങും which indicates highest safety
 • 0.25% additional interest rate for senior citizens for Samruddhi Fixed Deposits
 • 0.35% additional interest rate for all Mahindra group company employees & their relatives for Samruddhi Fixed Deposits

Eligibility and Documentation

+For Resident Individuals
<
+For Companies
+For Non-Resident Indians (NRI)
+For Partnership Firms
+For Trusts and Foundations
+Charitable Trust
+HUF
+ Family Trust
+Sole Proprietorship
+Club, Association, Society

FAQs

+What are the schemes offered by MMFSL Fixed Deposit?
+What is the difference between a Non-cumulative Fixed deposit and a Cumulative deposit?
+Who can invest in MMFSL Fixed Deposit?
+What is the process to open a Fixed Deposit via online mode?
+What is the process to open a Fixed Deposit via offline mode?
+What are the various modes through which I can make my payment?
+Are there any special rates applicable for specific category of applicants?
+Can a joint Deposit account be opened?
+Can a Deposit be placed in the name of a Minor?
+Can a Power of Attorney (POA) holder sign the Deposit Application Form?
+What are options for Renewal of a Cumulative Deposit Receipt?
+Are there any additional benefits on renewal of FD?
+What is the procedure for Renewal of my Fixed Deposit?
+What is the procedure for Revalidation of my Cheque/ DD or Unclaimed payments?
+MMFSL has changed the FD rates. Will those new rates be applicable for my existing deposits?
+What are the service facilities at MMFSL that will be offered to me?
+Does MMFSL Fixed Deposit investment provide tax exemption?
+When will the TDS be applicable on my Fixed Deposit investment?
+When can I submit Form 15G/H for non- deduction of TDS?
+What are the various modes through which I can submit Form 15G/H?
+When will MMFSL issue a TDS certificate?
+When will MMFSL issue an Interest certificate?
+When is TDS deducted in case of MMFSL Fixed Deposit?
+Do I need to visit branch or submit the Fixed Deposit receipt to receive the proceeds on maturity?
+What is the process to apply for Premature/ pre-closure withdrawal?
+What is the rate of interest chargeable for loans?
+Loan against Fixed Deposits:
+How can I apply for duplicate FDR receipt?
+Do you accept Non-Resident Indian (NRI) Deposits?
+What are the terms and condition for NRI Deposits?
+How can I claim the unclaimed interest or maturity amount?
+When does the Unclaimed Amount go to Investor Education and Protection Fund(IEPF)?
+How can I claim the Unclaimed amount from the company or IEPF? What is the procedure?
+Cancellation policy

പലിശ നിരക്ക്

In these times of uncertain returns, fixed deposits have become the most preferred banking instruments for planning a financially worry-free future for the family. Which is why Mahindra Finance’s Fixed Deposit scheme has been specially designed to assure you of guaranteed returns at highly competitive interest rates with this low-risk investment.

Fixed Deposit rates w.e.f. 16th March 2023.

Dhanvruddhi Cumulative/Non-Cumulative Scheme - Fixed Deposit Interest Rates Only for online investors through Mahindra Finance website

കുറഞ്ഞ തുക (രൂപ) കാലാവധി അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക (രൂപ) വാർഷിക പലിശ * ഫലത്തിലുള്ള ലാഭം
Rs.5,000/- 30 6016 7.65% 8.13%
42 6497 7.75% 8.55%

**Additional FD Interest Rates: Senior Citizen 0.25%.

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

Dhanvruddhi Cumulative/Non-Cumulative Scheme applicable for deposits up to 1 Cr. - only for online investors through Mahindra Finance website

കാലാവധി (മാസം) പലിശ (പ്രതിമാസം) (ത്രിമാസം) പലിശ (ത്രൈമാസ) പലിശ (അർദ്ധവാർഷിക) പലിശ (വാർഷികം)
30 7.15% 7.25% 7.40% 7.65%
42 7.25% 7.35% 7.50% 7.75%
Minimum Amount Rs. 50,000 Rs. 25,000

 

**Additional FD Interest Rates: Senior Citizen 0.25%

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

ധനവൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്/നോണ്‍-ക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീം - മഹീന്ദ്രഫിനാന്‍സ്വെബ്സൈറ്റിലൂടെയുള്ളഓണ്‍ലൈന്‍നിക്ഷേപകര്‍ക്കുമാത്രം

മിനിമംതുക (രൂപ) കാലാവധി നല്കുന്നതുക (രൂപ) പലിശപ്രതിവര്‍ഷം.* ഫലത്തിലുള്ളപ്രതിവര്‍ഷനേട്ടം.**
Rs.5,000/- 12 5370 7.40% 7.40%
24 5789 7.60% 7.89%
36 6246 7.70% 8.31%
48 6740 7.75% 8.70%
60 7262 7.75% 9.05%

 

*മുതിര്‍ന്നപൗരന്മാര്‍ക്ക്പ്രതിവര്‍ഷം0.25%അധികനിരക്ക്ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

ധനവൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്/നോണ്‍-ക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീം - മഹീന്ദ്രഫിനാന്‍സ്വെബ്സൈറ്റിലൂടെയുള്ളഓണ്‍ലൈന്‍നിക്ഷേപകര്‍ക്കുമാത്രം

കുറഞ്ഞതുക കാലാവധി.*#(മാസങ്ങള്‍) നല്കുന്നതുക.*#(രൂപ) പലിശപ്രതിവര്‍ഷം.*# ഫലത്തിലുള്ളപ്രതിവര്‍ഷനേട്ടം.*#
12 7.05% 7.10% 7.15% 7.40%
24 7.10% 7.20% 7.35% 7.60%
36 7.20% 7.30% 7.45% 7.70%
48 7.25% 7.35% 7.50% 7.75%
60 7.25% 7.35% 7.50% 7.75%
Minimum Amount  Rs.50,000  Rs.25,000

* മുതിര്‍ന്നപൗരന്മാര്‍ക്ക്പ്രതിവര്‍ഷം0.25%അധികനിരക്ക്ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

സമൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്/നോണ്‍-ക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീമുകള്‍ - ഭൗതീകഅപേക്ഷകളിലൂടെമാത്രം സമൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീമുകള്‍

കുറഞ്ഞതുക കാലാവധി (മാസങ്ങള്‍) നല്കുന്നതുക (രൂപ) പലിശപ്രതിവര്‍ഷം.*(‡)(%) ഫലത്തിലുള്ളപ്രതിവര്‍ഷനേട്ടം.**(%)
Rs.2,00,00,001/- 12 21480000 7.40% 7.40%
24 23155520 7.60% 7.89%
36 24984871 7.70% 8.31%
48 26958710 7.75% 8.70%
60 29048010 7.75% 9.05%

 

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

സമൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്/നോണ്‍-ക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീമുകള്‍ - ഭൗതീകഅപേക്ഷകളിലൂടെമാത്രം സമൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീമുകള്‍

കാലാവധി (മാസങ്ങള്‍) കാലാവധി (മാസങ്ങള്‍).#(अर्धवार्षिक) പലിശപ്രതിവര്‍ഷം.#(तिमाही)
12 7.10% 7.15%
24 7.20% 7.35%
36 7.30% 7.45%
48 7.35% 7.50%
60 7.35% 7.50%

 

 

 

സമൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്/നോണ്‍-ക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീമുകള്‍ - ഭൗതീകഅപേക്ഷകളിലൂടെമാത്രം സമൃദ്ധിക്യുമുലേറ്റീവ്സ്കീമുകള്‍

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

ധൻ സമൃദ്ധി ക്യുമുലേറ്റീവ് / നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്കീമുകൾ - നിശ്ചിത നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകൾ ഓൺലൈൻ ചാനൽ പങ്കാളി മോഡ് വഴി മാത്രം

കുറഞ്ഞ തുക കാലാവധി(മാസങ്ങൾ) നൽകേണ്ട തുക (രൂ.) പ്രതിവർഷ പലിശ.(%) പ്രതിവർഷ ഫലപ്രദമായ വിളവ്.**(%)
Rs.5,00,00,000/- 12*** 53700000 7.40% 7.40%
24 57888800 7.60% 7.89%
36 62462177 7.70% 8.31%
48 67396776 7.75% 8.70%
60 72620026 7.75% 9.05%

 

 

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

ധൻ സമൃദ്ധി ക്യുമുലേറ്റീവ് / നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്കീമുകൾ - നിശ്ചിത നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകൾ ഓൺലൈൻ ചാനൽ പാർട്ട്ണർ മോഡ് വഴി മാത്രം

കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ) പലിശ p.a.#/‡(ത്രൈമാസത്തിൽ) പലിശ p.a.#/‡(അർദ്ധ വാർഷികം)
12 7.10% 7.15%
24 7.20% 7.35%
36 7.30% 7.45%
48 7.35% 7.50%
60 7.35% 7.50%

 

മുതിര്‍ന്നപൗരന്മാര്‍ക്ക്0.25%അധികപലിശനിരക്ക്ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

കുറഞ്ഞ തുക കാലാവധി (മാസം) അടയ്ക്കേണ്ട തുക (രൂപ) വാർഷിക പലിശ * (%) ഫലത്തിലുള്ള ലാഭം **(%)
രൂപ.25,00,00,000/- 12 268750000 7.50% 7.50%
 • Note:
 • *Senior Citizens will get an additional interest rate of 0.25% p.a for Samruddhi Deposits and 0.25% p.a. additional rate for Dhanvruddhi Deposits.
 • ·
 • Employees/Employees’ relatives and Retired Employees/Retired Employees’ relatives will get an additional rate of 0.35% p.a for deposits upto Rs. 2 Crore (All Mahindra Group
 • Government approved relationship proof documents to be furnished. Employee must be the second applicant. The additional rate of 0.35% is not applicable for Dhanvruddhi Deposits.
 • ‡The additional rate of 0.25% and 0.35% is not applicable for Samruddhi deposits above Rs. 2 Crore.
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/- and thereafter.
 • #The Non-Cumulative interest will be paid through NACH/NEFT. The date for interest payment will be, for Half yearly on 30th September and 31st March, for Quarterly on 30th June, 30th September,31st December and 31st March, for Yearly on 31st March and for Monthly on the last working day of the month.
 • $If the deposit is made within a period of 1 month prior to any of the payout date, the interest of part period will be paid on the next interest payment date without any deferral interest for the broken period
 • **Compounded Annually-In case of Cumulative Deposits, Interest is compounded before deduction of Tax.
 • $Samruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications can be submitted physically or through online mode. Dhanvruddhi - Cumulative and Non-Cumulative Deposits: Applications to be submitted through online mode only
 • *** Applicable only for 12 months Cumulative Upto Rs. 24.9999 Crores.

അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

മിസ്, സുനിത പവാർ

ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍:1800 266 9266

ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍:1800 266 9266

[email protected] / [email protected]

Grievance Escalation

ഞങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ താത്പര്യം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്‌ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക സമയം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംതൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പ്രതികരണം, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒരു സ്വതന്ത്രനായുള്ള ഇമെയിൽ ഐഡി ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ:

ഹെഡ് ഓഫീസ്

മഹീന്ദ്രആന്‍റ്മഹീന്ദ്രഫിനാന്‍ഷ്യല്‍സര്‍വീസസ്ലിമിറ്റഡ്.
രണ്ടാംനില, സാധനാഹൗസ്,
570പി.ബി.മാര്‍ഗ്, വര്‍ളി,
മുംബൈ,
मुंबई,
മഹാരാഷ്ട്ര - 400018, ഇന്ത്യ

ഫിക്സഡ് ഡിപോസിറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്‍റര്‍:

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
പുതിയ നം. 244, പഴയ നം. 713, മൂന്നാം നില, ലെവൽ 4,
റെയർ ബ്ലോക്ക്, കെയറെക്സ് സെന്റർ, അണ്ണാശാലൈ,
തൗസൻഡ് ലൈറ്റ്സ്, ചെന്നൈ, തമിഴ്‌നാട് 600006

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000