SME Loans - Credit and Loan solutions

നിങ്ങള്‍ഒരുപുതിയപ്രോജക്ടിനായിഫണ്ടിംഗോനിങ്ങളുടെബിസിനസ്സില്‍പുതിയമേഖലയോതേടുകയാണെങ്കില്‍,നിങ്ങളുടെനിലവിലുള്ളസാമ്പത്തികഞെരുക്കങ്ങളെവലിച്ചുനീട്ടാതിരിക്കൂ. സുഗമമായിലഭ്യമാകുന്നസാമ്പത്തികസഹായംനിങ്ങള്‍ക്ക്പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുമ്പോള്‍,പ്രോജക്ട്വിലിയിരുത്തല്‍അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളസൗകര്യപ്രദമായതിരിച്ചടവ്വ്യവസ്ഥകളോടെനിങ്ങളുടെദീര്‍ഘകാലഅടിസ്ഥാനസൗകര്യഅല്ലെങ്കില്‍വ്യാവസായികപ്രോജക്ടുകളുംമറ്റ്പ്രധാനപ്രോജക്ടുകളുംഫിനാന്‍സ്ചെയ്യുന്നത്സാദ്ധ്യമാണ്.

വിശദാംശങ്ങള്‍:

 • ഫിനാന്‍സ്തുക: 40കോടിരൂപവരെ
 • മാര്‍ജിന്‍ആവശ്യകത: ഉപഭോക്തൃപ്രൊഫൈലിനെആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
 • കാലാവധി: 6വര്‍ഷംവരെ
 • സെക്യൂരിറ്റി: 1.5മടങ്ങിന്‍റെസാധാരണഅസറ്റ്കവര്‍

നിങ്ങളുടെബിസിനസ്സിനെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളംനിര്‍ണായകയമായഉപകരണങ്ങള്‍നേടിയെടുക്കുന്നതിന്ഞങ്ങളുടെഫിനാന്‍സ്ഓപ്ഷനുകളുടെനേട്ടംപ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ. ഞങ്ങളുടെസവിശേഷമായഎസ്.എം.ഇ. വായ്പകള്‍നിങ്ങളുടെസവിശേഷമായിആവശ്യങ്ങള്‍,അത്എക്വിപ്മെന്‍റ്ലീസിംഗായാലുംമറ്റ്റീഫിനാന്‍സിംഗ്ഓപ്ഷനുകളായാലും, കൈവരിക്കുന്നതിനായിരൂപകല്പനചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്.

വിശദാംശങ്ങള്‍:

 • ഫിനാന്‍സ്തുക: 40കോടിരൂപവരെ
 • മാര്‍ജിന്‍ആവശ്യകത: ഫ്ളെക്സിബിള്‍
 • കാലാവധി: 6മാസംമുതല്‍5വര്‍ഷംവരെ
 • സെക്യൂരിറ്റി: 1.5മടങ്ങിന്‍റെസാധാരണഅസറ്റ്കവര്‍

നിങ്ങളുടെവ്യതിരിക്തമായആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്അനുയോജ്യമായഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ഓപ്ഷനുകളുടെവിപുലമായഒരുശ്രേണിഞങ്ങളുടെപക്കല്‍ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെകോര്‍പറേറ്റ്വായ്പകള്‍വിവിധകോര്‍പറേറ്റ്ബിസിനസ്സ്ആവശ്യങ്ങള്‍സഫലീകരിക്കുന്നതായനിങ്ങളുടെഇടക്കാലസാമ്പത്തികആവശ്യകതകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായിരൂപകല്പനചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്.

വിശദാംശങ്ങള്‍:

 • ഫിനാന്‍സ്തുക: 25കോടിരൂപവരെ
 • കാലാവധി: 1വര്‍ഷംമുതല്‍5വര്‍ഷംവരെ
 • സെക്യൂരിറ്റി: 1.5മടങ്ങിന്‍റെസാധാരണഅസറ്റ്കവര്‍

നിങ്ങള്‍ക്ക്എപ്പോള്‍സാമ്പത്തികസഹായംആവശ്യമായിവന്നാലും, സംരംഭകര്‍ക്കായുള്ളസെക്യുവേര്‍ഡ്ബിസിനസ്സ്വായ്പകള്‍പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങളുടെസെക്യുവേര്‍ഡ്ബിസിനസ്സ്വായ്പകള്‍നിങ്ങളുടെകോര്‍പറേറ്റ്പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കുള്ളപര്യാപ്തമായഫിനാന്‍സ്നിങ്ങള്‍ക്ക്പ്രദാനംചെയ്യുന്നു.

വിശദാംശങ്ങള്‍:

 • ഫിനാന്‍സ്തുക: വസ്തുവിന്‍റെവാല്യുവേഷന്‍റെഅടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
 • കാലാവധി: ബിസിനസ്സ്സൈക്കിളുമായിലിങ്ക്ചെയ്ത്7വര്‍ഷംവരെ
 • സെക്യൂരിറ്റി: 1.5മടങ്ങിന്‍റെസാധാരണഅസറ്റ്കവര്‍

ഫിനാന്‍സ് തുക: രൂ. 25 കോടി വരെ കാലാവധി: 6 വര്‍ഷം ജാമ്യം: പാട്ടത്തിലുള്ള വസ്തുവിന്‍റെ പണയം

വിശദാംശങ്ങള്‍:

 • മാന്യരായ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് വാടകയിളവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമം നിലവിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നു
 • ഇത് ടയർ 1 ലും ടയർ 2 ലും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് പൊതുവായ
 • കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക

പൊതു ചോദ്യങ്ങൾ

022-6632-7940എന്നനമ്പറില്‍നിങ്ങള്‍ക്ക്ഞങ്ങളെബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.നിങ്ങളുടെസംശയങ്ങളുമായി[email protected]എന്നതിലേക്ക്നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇമെയില്‍അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്
പ്രോജക്ട്വായ്പയുടെഅളവ്നിങ്ങളുടെആവശ്യകത, ക്രെഡിറ്റ്വിലയിരുത്തല്‍,തിരിച്ചടവ്ശേഷിഎന്നിവയുടെഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, അത്40കോടിരൂപയായിപരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങള്‍ഈടുകളുടെവിപുലമായഒരുശ്രേണിസ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇതില്‍ഭൂമി, റിയല്‍എസ്റ്റേറ്റ്വസ്തു, പ്ലാന്‍റുംമെഷീനറിയും, എക്വിപ്മെന്‍റ്, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍,ഡിപോസിറ്റ്സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍,കെ.വി.പി., എന്‍.എസ്.സി.,കേന്ദ്രസംസ്ഥാനസര്‍ക്കാറുകള്‍പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളസെക്യൂരിറ്റികള്‍,സ്വര്‍ണ്ണവുംമറ്റ്ക്യാഷ്ഇക്യുവലന്‍റുകളും, ലൈഫ്ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസികളുംമറ്റുംഉള്‍പ്പെടുന്നു.
എല്ലാക്കാര്യങ്ങളുംശരിയായിസമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍പ്രോജക്ട്വായ്പ20പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍പ്രോസസ്സ്ചെയ്യുന്നതാണ്
നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇക്വേറ്റഡ്ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ്,ബുള്ളറ്റ്റീപേയ്മെന്‍റ്അല്ലെങ്കില്‍ബലൂണിംഗ്റീപേയ്മെന്‍റ് (നിങ്ങളുടെബിസിനസ്സിന്‍റെആവശ്യകതകളെആശ്രയിച്ച്)എന്നിവയില്‍ഏതുംഓപ്റ്റ്ചെയ്യുന്നതിനുള്ളഅവസരമുണ്ട്.പി.ഡി.സി.കള്‍,ഇ.സി.എസ്.മാന്‍ഡേറ്റ്അല്ലെങ്കില്‍ഇലക്ട്രോണിക്ട്രാന്‍സ്ഫറുകള്‍എന്നിവയെല്ലാംപേയ്മെന്‍റിനുള്ളസ്വീകാര്യമായമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാണ്.
അതെ,നിങ്ങള്‍ക്ക്ബിസിനസ്സ്വായ്പപ്രീപേചെയ്യാനാവും.തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നമുതല്‍തുകയുടെ2%ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ചാര്‍ജ്ജായിഈടാക്കുന്നതാണ്.
022-6632-7940എന്നനമ്പറില്‍നിങ്ങള്‍ക്ക്ഞങ്ങളെബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.നിങ്ങളുടെസംശയങ്ങളുമായി [email protected]എന്നതിലേക്ക്നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇമെയില്‍അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
എക്വിപ്മെന്‍റ്വായ്പയുടെഅളവ്നിങ്ങളുടെആവശ്യകത, ക്രെഡിറ്റ്വിലയിരുത്തല്‍,തിരിച്ചടവ്ശേഷിഎന്നിവയുടെഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, അത്25കോടിരൂപയായിപരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങള്‍ഈടുകളുടെവിപുലമായഒരുശ്രേണിസ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇതില്‍ഭൂമി, റിയല്‍എസ്റ്റേറ്റ്വസ്തു, പ്ലാന്‍റുംമെഷീനറിയും, എക്വിപ്മെന്‍റ്, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍,ഡിപോസിറ്റ്സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍,കെ.വി.പി., എന്‍.എസ്.സി., കേന്ദ്രസംസ്ഥാനസര്‍ക്കാറുകള്‍പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളസെക്യൂരിറ്റികള്‍,സ്വര്‍ണ്ണവുംമറ്റ്ക്യാഷ്ഇക്യുവലന്‍റുകളും, ലൈഫ്ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസികളുംമറ്റുംഉള്‍പ്പെടുന്നു.
എല്ലാക്കാര്യങ്ങളുംശരിയായിസമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍എക്വിപ്മെന്‍റ്ഫിനാന്‍സിംഗ്10പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍പ്രോസസ്സ്ചെയ്യുന്നതാണ്.
നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇക്വേറ്റഡ്ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ്, ബുള്ളറ്റ്റീപേയ്മെന്‍റ്അല്ലെങ്കില്‍ബലൂണിംഗ്റീപേയ്മെന്‍റ് (നിങ്ങളുടെബിസിനസ്സിന്‍റെആവശ്യകതകളെആശ്രയിച്ച്) എന്നിവയില്‍ഏതുംഓപ്റ്റ്ചെയ്യുന്നതിനുള്ളഅവസരമുണ്ട്. പി.ഡി.സി.കള്‍,ഇ.സി.എസ്. മാന്‍ഡേറ്റ്അല്ലെങ്കില്‍ഇലക്ട്രോണിക്ട്രാന്‍സ്ഫറുകള്‍എന്നിവയെല്ലാംപേയ്മെന്‍റിനുള്ളസ്വീകാര്യമായമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാണ്.
അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക്വായ്പപ്രീപേചെയ്യാനാവും. തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നമുതല്‍തുകയുടെ2%ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ചാര്‍ജ്ജായിഈടാക്കുന്നതാണ്.
കോര്‍പറേറ്റ്വായ്പയുടെഅളവ്നിങ്ങളുടെആവശ്യകത, ക്രെഡിറ്റ്വിലയിരുത്തല്‍,തിരിച്ചടവ്ശേഷിഎന്നിവയുടെഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, അത്25കോടിരൂപയായിപരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങള്‍ഈടുകളുടെവിപുലമായഒരുശ്രേണിസ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇതില്‍ഭൂമി, റിയല്‍എസ്റ്റേറ്റ്വസ്തു, പ്ലാന്‍റുംമെഷീനറിയും, എക്വിപ്മെന്‍റ്, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍,ഡിപോസിറ്റ്സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍,കെ.വി.പി., എന്‍.എസ്.സി., കേന്ദ്രസംസ്ഥാനസര്‍ക്കാറുകള്‍പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളസെക്യൂരിറ്റികള്‍,സ്വര്‍ണ്ണവുംമറ്റ്ക്യാഷ്ഇക്യുവലന്‍റുകളും, ലൈഫ്ഇന്‍ഷുറന്‍സ്പോളിസികളുംമറ്റുംഉള്‍പ്പെടുന്നു.
എല്ലാക്കാര്യങ്ങളുംശരിയായിസമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍നിങ്ങളുടെകോര്‍പറേറ്റ്ഫിനാന്‍സ്10പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍പ്രോസസ്സ്ചെയ്യുന്നതാണ്.
നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇക്വേറ്റഡ്ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ്, ബുള്ളറ്റ്റീപേയ്മെന്‍റ്അല്ലെങ്കില്‍ബലൂണിംഗ്റീപേയ്മെന്‍റ് (നിങ്ങളുടെബിസിനസ്സിന്‍റെആവശ്യകതകളെആശ്രയിച്ച്) എന്നിവയില്‍ഏതുംഓപ്റ്റ്ചെയ്യുന്നതിനുള്ളഅവസരമുണ്ട്. പി.ഡി.സി.കള്‍,ഇ.സി.എസ്. മാന്‍ഡേറ്റ്അല്ലെങ്കില്‍ഇലക്ട്രോണിക്ട്രാന്‍സ്ഫറുകള്‍എന്നിവയെല്ലാംപേയ്മെന്‍റിനുള്ളസ്വീകാര്യമായമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാണ്.
അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക്കോര്‍പറേറ്റ്വായ്പപ്രീപേചെയ്യാനാവും. തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നമുതല്‍തുകയുടെ2%ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ചാര്‍ജ്ജായിഈടാക്കുന്നതാണ്.
ഞങ്ങളുടെസുഗമവും, സുരക്ഷിതവും, വേഗതയുള്ളതുമായമൊബൈല്‍ആപ്പ്അല്ലെങ്കില്‍വെബ്പേജിലൂടെഅപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോള്‍അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്ഇവിടെക്ലിക്ക്ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെസംശയങ്ങളുമായി [email protected]എന്നതിലേക്ക്നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇമെയില്‍അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെആവശ്യകതയുടെയുംബിസിനസ്സ്ക്യാഷ്ഫ്ളോയുടെയുംവസ്തുവിന്‍റെമൂല്യനിര്‍ണയത്തിന്‍റെയുംഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഅര്‍ഹതയുടെയുംഅടിസ്ഥാനത്തില്‍പരമാവധിതുകനല്കാന്‍ഞങ്ങള്‍ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അര്‍ഹതഅടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, പുതുക്കിയവായ്പതുകസ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ളഓഫര്‍നിങ്ങള്‍ക്ക്നല്കുന്നതാണ്.
ബാദ്ധ്യതകളില്ലാത്തറെസിഡന്‍ഷ്യല്‍,വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, ഭൂമിവസ്തുഈടായിസ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങള്‍ക്ക്ഓണ്‍ലൈനായിതന്നെനിങ്ങളുടെഅര്‍ഹമായതുകഅനുവദിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക്അറിയാവുന്നതുപോലെ, സെക്യുവേര്‍ഡ്ബിസിനസ്സ്വായ്പഈടിന്‍റെഅടിസ്ഥാനത്തില്‍പ്രോസസ്സ്ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാല്‍,ഈടിന്‍റമൂല്യനിര്‍ണയംപരിശോധിക്കുന്നതിനുംഈടിന്‍റെഉമെസ്ഥതയുംപരിശോധിക്കുന്നതിനായിവസ്തുവിന്‍റെപ്രമാണങ്ങള്‍ലഭിച്ചതിനുശേഷംഞങ്ങള്‍3-4പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങള്‍എടുക്കുന്നതാണ്. ഈടിന്‍റെപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം, വായ്പവിതരണംചെയ്യുന്നതിന്48മണിക്കൂര്‍എടുക്കുന്നതാണ്. 
എന്നിരുന്നാലും, അണ്‍സെക്യൂവേര്‍ഡ്ബിസിനസ്സ്വായ്പപ്രമാണപരിശോധനയുടെ48മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍വിതരണംചെയ്യുന്നതാണ്.
ബിസിനസ്സ്വ്യാപനത്തിനായിവായ്പആവശ്യമുള്ളവ്യക്തികള്‍,പ്രൊപൈറ്റര്‍ഷിപ്പ്, പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പ്, പബ്ലിക്ലിമിറ്റഡ്കമ്പനികള്‍,പ്രൈവറ്റ്ലിമിറ്റഡ്കമ്പനികള്‍.
അപേക്ഷയില്‍സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നഉദ്ദേശ്യത്തിനായിമാത്രമേവായ്പഉപയോഗിക്കാനാവു. സാധാരണഗതിയില്‍ഞങ്ങള്‍പ്രവര്‍ത്തനമൂലധനം, ബിസിനസ്സ്വ്യാപനം, ഡെബ്റ്റ്സബ്സ്റ്റിട്യൂഷന്‍,എക്വിപ്മെന്‍റ്പര്‍ച്ചേസ്എന്നിയ്ക്ക്വായ്പഅനുവദിക്കുന്നതാണ്.
തിരിച്ചടവിനുള്ളഅഭികാമ്യമായരീതിയായിഞങ്ങള്‍എന്‍.എ.സി.എച്. ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലുംഞങ്ങള്‍ഫ്ളെക്സിബിളിറ്റിഅനുവദിക്കുകയുംപി.ഡി.സി.കളുംസ്വീകരിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇക്വേറ്റഡ്ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ്, ബുള്ളറ്റ്റീപേയ്മെന്‍റ്, ബലൂണിംഗ്റീപേയ്മെന്‍റ്അല്ലെങ്കില്‍സ്ട്രക്ചേര്‍ഡ്റീപേയ്മെന്‍റ് (നിങ്ങളുടെബിസിനസ്സിന്‍റെആവശ്യകതകളെആശ്രയിച്ച്) എന്നിവയില്‍ഏതുംഓപ്റ്റ്ചെയ്യുന്നതിനുള്ളഅവസരമുണ്ട്.
അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക്ബിസിനസ്സ്വായ്പപ്രീപേചെയ്യാനാവും. ഞങ്ങള്‍ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ചാര്‍ജ്ജുകളൊന്നുംഈടാക്കുന്നില്ല.
ഓണ്‍ലൈനായിസമര്‍പ്പിച്ചഡാറ്റവെരിഫൈചെയ്യുന്നതിനുള്ളപ്രമാണങ്ങള്‍ശേഖരിക്കുന്നതിനായിഞങ്ങളുടെപ്രതിനിധിനിങ്ങളെബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. ഡാറ്റവെരിഫൈചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍,ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ വായ്പാ വിതരണംഞങ്ങള്‍പ്രോസസ്സ്ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രമാണങ്ങളുടെവെരിഫിക്കേഷനുശേഷംവായ്പഅനുവദിക്കുന്നതിനോനിരാകരിക്കുന്നുതിനോഉള്ളഅവകാശംമഹീന്ദ്രഫിനാന്‍സില്‍നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെസ്വകാര്യതഞങ്ങളെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളംവളരെപ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വായ്പഅനുവദിക്കുന്നതിന്ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുംറെഗുലേറ്ററി/സ്റ്റാട്യൂട്ടറിമാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍പ്രകാരംആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുമായവിവരങ്ങള്‍മാത്രമേസ്റ്റാട്യൂട്ടറിസ്ഥാപനങ്ങളുമായിപങ്കുവയ്ക്കുകയുള്ളൂ.
നിങ്ങളുടെസ്വകാര്യതഞങ്ങളെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളംവളരെപ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വായ്പഅനുവദിക്കുന്നതിന്ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുംറെഗുലേറ്ററി/സ്റ്റാട്യൂട്ടറിമാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍പ്രകാരംആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുമായവിവരങ്ങള്‍മാത്രമേസ്റ്റാട്യൂട്ടറിസ്ഥാപനങ്ങളുമായിപങ്കുവയ്ക്കുകയുള്ളൂ.
മഹീന്ദ്രഫിനാന്‍സുംഅതിന്‍റെഏജന്‍റുമാരുംകര്‍ശനമായഡാറ്റാസംരക്ഷണമാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍പാലിക്കുന്നു. ലോണ്‍അപ്രൈസലിന്‍റെയുംസാംഗ്ഷന്‍റെയുംനടപടിക്രമങ്ങളിലുടനീളം, അക്കൗണ്ട്ഐ.ഡി.കളോപാസ്സ്വേഡുകളോമഹീന്ദ്രഫിനാന്‍സുംഅതിന്‍റെഏജന്‍റ്സിസ്റ്റവുംസൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല. പ്രക്രിയയില്‍മാനുഷികഇടപെടല്‍ഉണ്ടാകുന്നതേയില്ല. ഐ.ഡി.കളുംപാസ്സ്വേഡുകളുംബാങ്ക്സിസ്റ്റങ്ങളില്‍നിന്നുംഓട്ടോമാറ്റിക്ഡാറ്റാഎക്സ്ട്രാക്ഷനുവേണ്ടിയാണ്ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഏതെങ്കിലുംകാരണത്താല്‍,നിങ്ങള്‍നിങ്ങളുടെഐ.ഡി.യോപാസ്സ്വേഡോഎന്‍റര്‍ചെയ്യാന്‍ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലഎങ്കില്‍,നിങ്ങള്‍ക്ക്നിങ്ങളുടെബാങ്കിന്‍റെവെബ്സൈറ്റില്‍നിന്ന്നിങ്ങളുടെബാങ്ക്സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്ഡൗണ്‍ലോഡ്ചെയ്യാവുന്നതുംഅത്ഞങ്ങളുടെമൊബൈല്‍ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക്/വെബ്സൈറ്റിലേക്ക്അപ്ലോഡ്ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.
അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക്അപേക്ഷനടത്തുന്നസമയത്ത്നിങ്ങളുടെവായ്പാഅഭ്യര്‍ത്ഥനവ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതില്‍നിങ്ങള്‍എന്തെങ്കിലുംപ്രശ്നങ്ങല്‍നേരിടുകയാണെങ്കില്‍,ദയവായിഞങ്ങളെബന്ധപ്പെടാന്‍മടിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളെസഹായിക്കുന്നതില്‍ഞങ്ങള്‍ക്ക്സന്തോഷമേയുള്ളൂ.

ആവര്‍ത്തിച്ച്ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നചോദ്യങ്ങള്‍നിങ്ങളുടെസംശയംനിവാരണംചെയ്യുന്നതില്‍സഹായകരമല്ലെങ്കില്‍,ദിയവായി18008439240എന്നടോള്‍ഫ്രീനമ്പറില്‍ഞങ്ങളുമായിബന്ധപ്പെടുക (തിങ്കള്‍മുതല്‍വെള്ളിവരെരാവിലെ9.00മുതല്‍വൈകുന്നേരം7.00വരെയുംശനിയാഴ്ച്ചരാവിലെ9.00മണിമുതല്‍ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്2.00വരെയും) അല്ലെങ്കില്‍ 
[email protected]

എന്നതിലേക്ക്ഞങ്ങള്‍ക്ക്ഇമെയില്‍അയയ്ക്കുക. ഞങ്ങള്‍ക്ക്നിങ്ങളെസഹായിക്കാന്‍സന്തോഷമേയുള്ളൂ.

022-6632-7940എന്നനമ്പറില്‍നിങ്ങള്‍ക്ക്ഞങ്ങളെബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.നിങ്ങളുടെസംശയങ്ങളുമായി [email protected]എന്നതിലേക്ക്നിങ്ങള്‍ക്ക്ഇമെയില്‍അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെആവശ്യകതക, ക്രെഡിറ്റ്വിലയിരുത്തല്‍,റെന്‍റലുകളുടെമൂല്യംഎന്നിവയുടെഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, അത്25കോടിരൂപയായിപരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഏത്വസ്തുവിനെതിരായാണോലീസ്റെന്‍റലുകള്‍ഡിസ്കൗണ്ട്ചെയ്തിരിക്കുന്നത്അതാണ്ലീസ്റെന്‍റല്‍ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ്വായ്പയ്ക്കുള്ളഈട്.
എല്ലാക്കാര്യങ്ങളുംശരിയായിസമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ലീസ്റെന്‍റല്‍ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ്വായ്പ10പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍പ്രോസസ്സ്ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ്നടത്തിയത്ഏത്റെന്‍റലുകള്‍ക്കെതിരായാണോഅവയുടെസൈക്കിളുമായിപൊരുത്തപ്പെടുന്നവിധത്തില്‍തിരിച്ചടവ്ക്രമപ്പെടുന്നതാണ്.
അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക്വായ്പപ്രീപേചെയ്യാനാവും. ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ചാര്‍ജ്ജ്ബാധകമായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കണക്കാക്കുക

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

loan process
1 <p><span>അപേക്ഷിക്കുക</span></p>

അപേക്ഷിക്കുക

2 <p><span>നിങ്ങളുടെഉല്പന്നംതെരഞ്ഞെടുക്കുക</span></p>

നിങ്ങളുടെഉല്പന്നംതെരഞ്ഞെടുക്കുക

3 <p><span>അനുമതിതേടുക</span></p>

അനുമതിതേടുക

4 <p><span>നിങ്ങളുടെവായ്പഅനുവദിച്ച്വിതരണംചെയ്ത്നേടുക</span></p>

നിങ്ങളുടെവായ്പഅനുവദിച്ച്വിതരണംചെയ്ത്നേടുക

അപേക്ഷാന

ടപടിക്രമം

ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകCars are no longer a luxury today; they have become a necessity. But if you are worried about your budget, simply apply for a car loan to make your dream of owning a car come true. Mahindra Finance makes car ownership a reality as you get financing up to the full cost of the vehicle.

Thanks to a simple and quick loan application procedure from Mahindra Finance, you can have your car loan sanctioned in no time and can choose a convenient repayment schedule. This allows you to devote your time and attention to research car brands, models, and loan budget details.

How to apply for a car loan

Mahindra Finance has made its car loan application process easy so that potential car owners can have a hassle-free experience. The loan procedure is available both online and offline, and you can either visit the nearest branch or opt for our time-saving online loan process.

It involves four easy steps:

Step 1: Go to the website

The first step is to start the application process by clicking the ‘Apply Now’ button on the website. You will be directed to a page where you will see different fields to be filled in. As you read further, you will get an idea of the information needed for filling out your car loan application. You can start applying once you are ready with the details.

Step 2: Select your product

 • The application form for a car loan requires you to select an appropriate product from the two given options: ‘Investment’ and ‘Loan’. Choose ‘Loan'. 
 • The next section will require you to ‘Select loan type’. It will show all the types of loans on offer that you can choose from.
 • Depending on the type of purchase (used or new), choose either ‘car loans’ or ‘pre-owned car loans’.  
 • The final section in this step is entering your employment type and other personal details as applicable
 • Once you have done all these, go back and cross-check the details and hit ‘submit’.
 • Step 3: Get your loan approved

  Once you fill in the details and submit the form, you will get a call back from our executive. They will ask you to share the supporting documents for the details mentioned in the car loan application form. This includes KYC documents such as PAN card, Aadhaar card, any government-issued ID, salary slip, Form 16 for eligibility check, and proof of address. These documents are required for verification.

  Step 4: Get your loan sanctioned and disbursed

  The final step of the car loan application is approval and disbursement of your loan amount. After verification, your loan will be sanctioned immediately, and the amount will be credited if the documents are satisfactory. If not, you might be requested to submit additional documents.

  Now, wasn’t that easy and quick? So, stop dreaming about owning a new car and apply for a car loan with Mahindra Finance today!

  ബ്ലോഗുകള്‍

  ബന്ധപ്പെടുക

  മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
  നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
  ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
  പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
  മുംബൈ 400 018.

  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

  Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
  Loan Amount
  Tenure In Months
  Rate of Interest %
  Principal: 75 %
  Interest Payable: 25 %

  For illustration purpose only

  Total Amount Payable

  50000