സംഗ്രഹം

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഗ്രാമീണ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്ന ദൗത്യത്തോടെ 199ലാണ് അതിന്‍റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈ പരിശ്രമം ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ശേഷി പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമാണ്. മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് അതിന്‍റെ സി.എസ്.ആര്‍. ദൗത്യമായി ക്രിയാത്മകമായ മാറ്റത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. പരിധികൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുക, ബദല്‍ പരിഹാരങ്ങൾ, ക്രിയാത്മകമായ മാറ്റം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുക എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ ആണ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഏറ്റെടുത്ത ഓരോ സംരംഭത്തേയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.

csr-policy-div

സി.എസ്.ആര്‍. നയം

നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ ഉത്തരവാദിത്വം (സി.എസ്.ആർ ) പോലെ, സമൂഹത്തിനും, സമുദായത്തിനും, പരിസ്ഥിതിക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കായുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളും, സംരംഭങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ടെലിവിഷന്‍

csr-policy-div

സി.എസ്.ആര്‍. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

CSR Report FY 2015-16

CSR Report FY 2014-15

കൂടുതല്‍ അറിയുവാൻ

സുപ്രധാന ഊന്നല്‍ മേഖലകൾ

Awards & Recognition

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇമെയിൽ: [email protected]

ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ:
1800 233 1234 (Mon–Sat, 8am to 8pm)

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പർ: +91 7066331234

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

മുകളിൽ
fraud DetectionFraud Advisory MF - Whatsapp ServiceWhatsApp
*