മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ന്യൂസ്റൂം

പത്രക്കുറിപ്പ്

സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ - 2021 സാമ്പത്തിക വർഷം ക്വാർട്ടർ 4 & YTD, ഒറ്റപ്പെട്ടതും സംയോജിതവുമായ ഫലങ്ങൾ

23-04-2021

ഗ്രാമീണ, അർദ്ധ നഗര വിപണികളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സേവന ദാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് 2021 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച നാലാം ക്വാർട്ടറിലെയും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ - 2021 സാമ്പത്തിക വർഷം ക്വാർട്ടർ 3 & YTD, ഒറ്റപ്പെട്ടതും സംയോജിതവുമായ ഫലങ്ങൾ

28-01-2021

ഗ്രാമീണ, അർദ്ധനഗര വിപണികളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സേവന ദാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് 2020 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസ, ഒമ്പത് മാസ കാലയളവിലുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് - സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ - 2021 സാമ്പത്തിക വർഷം ക്വാർട്ടർ 2 & H1, തനിച്ചുള്ളതും സംയോജിപ്പിച്ചതും

26-10-2020

2021 സാമ്പത്തിക വർഷം ക്വാർട്ടർ 2 & H1, തനിച്ചുള്ളതും സംയോജിതവും: മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ H1 PAT 43% ശതമാനം ഉയർന്ന് 459 കോടി രൂപയായി, F21-H1 വരുമാനം 5,304 കോടി രൂപയിൽ നിൽക്കുന്നു, 7% ഉയർന്ന് F21-H1 PBT 10 % ഉയർന്ന് 620 കോടിയായി, AUM, 12% വർദ്ധിച്ച് 81,500 കോടി കവിഞ്ഞു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യുവിനോടുള്ള വമ്പിച്ച പ്രതികരണം

13-08-2020

ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (“മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്” അല്ലെങ്കിൽ “കമ്പനി”) അതിന്റെ 3088.82 കോടി (റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു) സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു ഏകദേശം 1.3 മടങ്ങ് പേർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഇത് 4000 കോടി രൂപയിലധികം ഡിമാൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി*.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു ജൂലൈ 28 ന് ആരംഭിക്കും

28-07-2020

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനവും ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിലൊന്നുമായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (“മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്” അല്ലെങ്കിൽ “കമ്പനി”), ജൂലൈ 28 ന് അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു 2020 ജൂലൈ 28 ന് ആരംഭിക്കുവാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു.

ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ റിസള്‍ട്ട്സ് – FY21 Q1, പൊതുവായതും ഏകീകൃതമായതുമായ ഫലങ്ങൾ

18-07-2020

മഹീന്ദ്രഫിനാൻസ് കസ്റ്റമർ അടിത്തറ 6.9 ദശലക്ഷം കടന്നു, എയുഎം 14% ഉയർന്ന് 81,000 കോടി രൂപ കടന്നു, F21-Q1ലെ പൊതുവായ വരുമാനം10% ഉയർന്ന് 2,655 കോടി രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു, പിബിടി 98% ഉയർന്ന് 208 കോടി രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു, പിഎടി 129% ഉയർന്ന്156 കോടി രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു.

മൂന്ന് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടർ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക്® ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മികച്ച സ്ഥലങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചു

22-06-2020

ഗ്രാമീണ, അർദ്ധ നഗര ഇന്ത്യയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സൊലൂഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രമുഖദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടറിലെ മൂന്ന് കമ്പനികളെ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക്®️ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (GPTW) 2020-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ജോലിചെയ്യാൻ മികച്ച കമ്പനികളായി അംഗീകരിച്ചു.

ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ റിസള്‍ട്ട്സ് - എഫ്.വൈ.20 ക്യൂ3 & വൈ.ടി.ഡി., സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ & കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്

15-05-2020

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യൽ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2019 ഡിസംബര്‍ 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും ഒമ്പത് മാസ കാലയളവിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ റിസള്‍ട്ട്സ് – FY20 Q3 & വൈ.ടി.ഡി., സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ & കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്

28-01-2020

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യൽ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2019 ഡിസംബര്‍ 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും ഒമ്പത് മാസ കാലയളവിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് നാസിക്കിൽ 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ വായ്പാ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

18-12-2019

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്കുന്ന ഒരു മുന്‍നിര നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനി (എന്‍.ബി.എഫ്.സി.) ആയ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) നാസിക്കില്‍ ഒരു 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ ലോണ്‍ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദ്വിദിന ഈവന്‍റ് 2019 ഡിസംബര്‍ 19, 20 തീയതികളില്‍ കൃഷി ഉത്പന്ന ബസാര്‍ സമിതി, ശരത്ചന്ദ്ര പവാര്‍ മുഖ്യ ബസാര്‍ അവാര്‍, ജോപുല്‍ റോഡ്, പിംപല്‍ഗാവ് ബസ്വന്ത്, താലൂകാ നിഫദ്, നാസിക്- 422209ല്‍ വച്ച് രാവിലെ 9.00 മുതല്‍ രാത്രി 9.00 വരെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് നാസിക്കിൽ 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ വായ്പാ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

20-08-2019

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്കുന്ന ഒരു മുന്‍നിര നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനി (എന്‍.ബി.എഫ്.സി.) ആയ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) നാസിക്കില്‍ ഒരു 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ ലോണ്‍ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദ്വിദിന ഈവന്‍റ് 2019 ഡിസംബര്‍ 19, 20 തീയതികളില്‍ കൃഷി ഉത്പന്ന ബസാര്‍ സമിതി, ശരത്ചന്ദ്ര പവാര്‍ മുഖ്യ ബസാര്‍ അവാര്‍, ജോപുല്‍ റോഡ്, പിംപല്‍ഗാവ് ബസ്വന്ത്, താലൂകാ നിഫദ്, നാസിക്- 422209ല്‍ വച്ച് രാവിലെ 9.00 മുതല്‍ രാത്രി 9.00 വരെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും.

എഫ്.2019 ക്യൂ1 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ & കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്; പി.എ.ടി. 66% ഇടിഞ്ഞ് 108 കോടി രൂപയില്‍, വരുമാനം 23% വര്‍ദ്ധിച്ച് 2,838 കോടി രൂപയില്‍, എ.യു.എം.22% ഉയര്‍ന്ന് 71,000 കോടി രൂപ കടന്നിരിക്കുന്നു.

23-07-2019

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2019 ജൂണ്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സും മനുലൈഫും ഇന്ത്യയില്‍ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് സംയുക്ത സംരംഭം രൂപീകരിക്കുന്നു

21-06-2019

മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്‍റെ സബ്സിഡിയറിയായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മുന്‍നിര ആഗോള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ഗ്രൂപ്പായ മനുലൈഫുമായി* ചേര്‍ന്ന് ഒരു സംയുക്ത സംരഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഈ 51:49 സംയുക്ത സംരംഭം ഇന്ത്യയിലെ ഫണ്ട് ഓഫറിംഗുകളുടെയും റീട്ടെയ്ല്‍ ഫണ്ട് പെനട്രേഷന്‍റെയും ആഴവും വ്യാപ്തിയും വിപുലീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

എഫ്.2019 ക്യൂ4 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ & കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്; പി.എ.ടി.52% വര്‍ദ്ധിച്ച് 1,557 കോടി രൂപയില്‍, വരുമാനം 32% വൈ.ഒ.വൈ. വര്‍ദ്ധിച്ചു 8,810 കോടി രൂപയില്‍, എ.യു.എം. 27% വൈ.ഒ.വൈ. ഉയര്‍ന്ന് 67,000 കോടി രൂപ കടന്നിരിക്കുന്നു.

24-04-2019

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) ന്‍റെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് 2019 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച നാലാമത്തെ ത്രൈമാസത്തിനുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് സെക്യൂവേര്‍ഡ് ആന്‍റ് അണ്‍സെക്യൂവേര്‍ഡ് സബോര്‍ഡിനേറ്റഡ് റിഡീമബിള്‍ നോണ്‍-കണ്‍വേര്‍ട്ടിബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്‍റെ (എന്‍.സി.ഡി.കള്‍) പബ്ലിക് ഇഷ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചു

03-01-2019

ഉപഭോക്താക്കള്‍ പ്രാഥമികമായി ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളില്‍ ആയ ഒരു മുന്‍നിര ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (“കമ്പനി” അഥവാ “മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്”) 2019 ജനുവരി 4ന് തുറക്കുന്ന എന്‍.ഡി.സി.കളുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യു ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു.

എഫ്.2019 ക്യൂ2 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ & കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്; പി.എ.ടി.132% ഉയര്‍ന്ന് 381 കോടി രൂപയില്‍, വരുമാനം 39% വര്‍ദ്ധിച്ച് 2,148 കോടി രൂപയില്‍, എ.യു.എം.26% ഉയര്‍ന്ന് 59,473 കോടി രൂപയില്‍

24-10-2018

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2018 സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിച്ച രണ്ടാം ത്രൈമാസത്തിനും അര്‍ദ്ധ-വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് സ്ഥിര നിക്ഷേപ നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 23 2018

23-08-2018

ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍നിര ഗ്രാമീണ ഫിനാന്‍സ് കമ്പനിയായ മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് അതിന്‍റെ കാലാവധി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ നിരക്കുകള്‍ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതല്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 12 മാസങ്ങള്‍ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് 30 ബേസിസ് പോയിന്‍റികള്‍ ഉയര്‍ത്തി 8.00 ശതമാനമാക്കിയപ്പോള്‍, 18 മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളത് 35 ബേസിസ് പോയിന്‍റികള്‍ ഉയര്‍ത്തി 8.10 ശതമാനവും 24 മാസങ്ങള്‍ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിരക്കുകള്‍ 10 ബേസിസ് പോയിന്‍റികള്‍ ഉയര്‍ത്തി 8.35 ശതമാനവും ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. നിക്ഷേപകര്‍ ഒരു വ്യത്യസ്ത കാലാവധിയോടെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ മോഡി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ 0.25% ഉയര്‍ന്ന നിരക്കുകള്‍ക്ക് അര്‍ഹരാണ് (ചുവടെയുള്ള ചാര്‍ട്ട് റഫര്‍ ചെയ്യുക).

എഫ്.2019 ക്യൂ1 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ & കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്; പി.എ.ടി.34% വര്‍ദ്ധിച്ച് 269 കോടി രൂപയില്‍, വരുമാനം 29% വര്‍ദ്ധിച്ച് 1940 കോടി രൂപയില്‍, എ.യു.എം.21% ഉയര്‍ന്ന് 58000 കോടി രൂപ കടന്നിരിക്കുന്നു.

27-07-2018

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2018 ജൂണ്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2018 ജൂലൈ 3 തീയതിയിലെ പത്രക്കുറിപ്പ് - ഐ.എഫ്.സി. മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സില്‍ 100 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു

03-07-2018

വേള്‍ഡ് ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഒരു അംഗമായ ഐ.എഫ്.സി. ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) ല്‍ 6.4 ബില്യണ്‍ രുപ (100 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍) നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിക്ഷേപം, ട്രാക്ടര്‍, വാഹനങ്ങള്‍, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് കര്‍ഷകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് വായ്പകള്‍ നല്കിയും ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ഫിനാന്‍സ് ചെയ്തും അതിന്‍റെ വളര്‍ച്ച കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ്.

എഫ്.2018 ക്യൂ4 കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്; പി.എ.ടി. 123% ഉയര്‍ന്ന് 892 കോടി രൂപയില്‍, വരുമാനം 16% വര്‍ദ്ധിച്ച് 7206 കോടി രൂപയില്‍, എ.യു.എം.18% ഉയര്‍ന്ന് 55000 കോടി രൂപ കടന്നിരിക്കുന്നു.

25-04-2018

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ മുന്‍നിര ദാതാക്കളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2018 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കും/ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എഫ്.2018 ക്യൂ3 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ റിസള്‍ട്ട്സ്; എ.യു.എം. 13% ഉയര്‍ന്ന് 51782 കോടി രൂപയില്‍; വരുമാനം 26% വര്‍ദ്ധിച്ച് 2,195 കോടി രൂപയില്‍, എഫ്.17 ക്യൂ3ലെ 12 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2018 ജനുവരി 24ന് എഫ്.18ക്യൂ3ല്‍ 365 കോടി രൂപയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു.

24-01-2018

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2017 ഡിസംബര്‍ 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും ഒമ്പത് മാസ കാലയളവിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2018 Q2 ഏകീകൃത ഫലങ്ങൾ; എയുഎം14% ഉയർന്ന്49918 കോടിയിൽ; വരുമാനം14% വർദ്ധിച്ചു; പിഎടി 11% കുറഞ്ഞു - 2017 ഒക്ടോബർ 25

25-10-2017

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2017 സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2017 ഒക്ടോബർ 16 ലെ പത്രക്കുറിപ്പ് - മഹീന്ദ്ര ഇന്ഷുറന്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്

16-10-2017

പ്രാഥമികമായി ഗാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര ഇന്ത്യയില്‍ സേവനം നല്കുന്ന ഒരു മുന്‍നില ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കറായ, മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എം.ഐ.ബി.എല്‍.), എക്സ്.എല്‍. ഗ്രൂപ്പ് - എക്സ്.എല്‍. കാറ്റ്ലിന്‍ ബ്രാന്‍ഡിനു കീഴില്‍ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുന്‍നിര ആഗോള ഇന്‍ഷുററും റീഇന്‍ഷുററും അതിന്‍റെ സബ്സിഡിയറികളിലൂടെ - കമ്പനിയില്‍, എല്ലാ സ്റ്റേക്ക്ഹോള്‍ഡര്‍മാരുടെയും കസ്റ്റമറി ക്ലോസിംഗ് വ്യവസ്ഥകളുടെ സംതൃപ്തിക്കു വിധേയമായി, കമ്പനിയില്‍ 20% മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പോകുന്നതായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ന്‍റെ ഒരു സബ്സിഡിയറിയും. ലൈസന്‍സ്ഡ് കോംപോസിറ്റ് ബ്രോക്കറുമായ എം.ഐ.ബി.എല്‍., കഴിഞ്ഞ 13 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ വളര്‍ച്ചയും ലാഭവും പ്രകടമാക്കി. എം.ഐ.ബി.എല്‍.ന്‍റെ നിലവിലുള്ള മൂല്യം 1,300 കോടി രൂപയാണ് (ഏകദേശം 200 മില്യന്‍ യു.എസ്. ഡോളര്‍).

പത്രക്കുറിപ്പ് - സ്മാർട്ട്ലീസ് അവതരിപ്പിക്കാനായി മഹീന്ദ്രഇലക്ട്രിക് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലേർപ്പെടുന്നു

02-08-2017

19 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്റെ വൈവിധ്യവൽകൃതമായ ഘടനയുടെ ഭാഗമായ മഹീന്ദ്ര ഇലക്ട്രിക്കും മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസും ഇന്ന് സമ്പൂർണ ഇലക്ട്രിക് സിറ്റിസ്മാർട്ട് കാറായ മഹീന്ദ്ര e2oPlus-ന്റെ വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ലീസിംഗ് സ്കീം ‘സ്മാർട്ട്ലീസ്’ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പത്രക്കുറിപ്പ് - അണ്‍സെക്യൂവേര്‍ഡ് സബോര്‍ഡിനേറ്റഡ് റിഡീമബില്‍ നോണ്‍-കണ്‍വേര്‍ട്ടിബില്‍ ഡിബെഞ്ചറുകളുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ

10-07-2017

ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ, അർദ്ധനഗര വിപണികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുള്ള പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ("കമ്പനി" അല്ലെങ്കിൽ "മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്") പബ്ലിക് ഇഷ്യുവിലൂടെ എൻസിഡികൾ സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇത് ജൂലൈ 10, 2017 ന് ആരംഭിക്കും.

പത്രക്കുറിപ്പ് – മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് മേഖല ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണമേഖലകളിൽ ഉടനീളം ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതാ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്ന

08-03-2017

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര എഫ്.എസ്.എസ്.) സെക്ടര്‍ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഡിജിറ്റല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സാക്ഷരതാ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു.

F-2017 എച്ച്1 ഏകീകൃത ഫലങ്ങൾ; എയുഎം 14%ഉയർന്ന്45000 കോടികടന്നു; വരുമാനം 8% വർദ്ധിച്ചു; പിഎടി 35% കുറഞ്ഞു – ജനുവരി 24

24-01-2017

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2016 ഡിസംബര്‍ 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും ഒമ്പത് മാസ കാലയളവിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2017 എച്ച്1 ഏകീകൃത ഫലങ്ങൾ; എയുഎം 14%ഉയർന്ന്43855 കോടികടന്നു; വരുമാനം 7% വർദ്ധിച്ചു; പിഎടി 16% കുറഞ്ഞു

25-10-2016

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2016 സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2017 Q1 ഏകീകൃതഫലങ്ങൾ; വരുമാനം 4% വർദ്ധിച്ചു; പിഎടി 1% വർദ്ധിച്ചു; എയുഎം 11% ഉയർന്ന് 41000 കോടി കടന്നു

22-07-2016

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2016 ജൂണ്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് പത്രക്കുറിപ്പ് - പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാവാത്ത കടപ്പത്രങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യു

23-05-2016

ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ, അർദ്ധനഗര വിപണികളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യകമ്പനികളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് (“കമ്പനി”) എൻസിഡികളുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യു നടത്തി കടമൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇത് 2016 മെയ് 25ന് ആരംഭിക്കും.

F-2016 Q4 വരുമാനം 10% വർദ്ധിച്ചു; F-2016 Q4 പിഎടി 11% ഉയർന്നു; F-2016 എയുഎം 11% ഉയർന്ന് 40000 കോടി കടന്നു

23-04-2016

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2016 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ചെയർമാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു, വൈസ് ചെയർമാനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയ രമേശ് അയ്യർ, വൈസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന പദവിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടും

03-03-2016

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് (മഹീന്ദ്രഫിനാൻസ്), സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറായ ധനഞ്ജയ് മുംഗലെയെ ചെയർമാനായും, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീ.രമേശ്അയ്യരെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനായും നിയമിച്ചു. വൈസ്ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നതായിരിക്കും ഉടൻപ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള ഈ നിയമനത്തിന്റെ പദവിപ്പേര്.

ആർ‌ബി‌ഐ സെൻ‌ട്രൽബോർഡ് ഡയറക്ടറായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ. ഭാരത്ദോഷി മഹീന്ദ്രഫിനാൻസിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പടിയിറങ്ങി

14-10-2016

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (മഹീന്ദ്രഫിനാൻസ്) ബോർഡ് അംഗമെന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്നും അനന്തരം ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മിസ്റ്റർ. ഭരത്ദോഷി ഇന്ന് പടിയിറങ്ങി. ആർ‌ബി‌ഐയുടെ സെൻ‌ട്രൽ ബോർ‌ഡിന്റെ ഡയറക്ടറായി അടുത്തിടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താൽ‌പ്പര്യ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മികച്ചഭരണത്തിന്റെ തത്വങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുമായാണ് ഈ നീക്കം.

സെബി (SEBI) മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ലൈസൻസ് നൽകി

05-02-2016

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് തങ്ങളുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപവിഭാഗമായ മഹീന്ദ്ര അസെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിച്ചതായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2016 Q3 3 വിതരണം 19% വർദ്ധിച്ചു; F-2016 വൈടിഡി വരുമാനം 4% വർദ്ധിച്ചു

21-01-2016

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യൽ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2015 ഡിസംബര്‍ 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും ഒമ്പത് മാസ കാലയളവിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2016 Q2 വരുമാനം 8% വർദ്ധിച്ചു; F-2016 Q2 പിഎടി 28% കുറഞ്ഞു

21-10-2015

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2015 സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2016 Q1 വരുമാനം 9% വർദ്ധിച്ചു; F-2016 Q1 പിഎടി 37% കുറഞ്ഞു

24-07-2015

ഗ്രാമീണ-അർദ്ധനഗര വിപണികളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യസേവന ദാതാക്കളിലൊന്നായ മഹേന്ദ്ര & മഹേന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് 2015 ജൂൺ 30ന് അവസാനിച്ച പാദങ്ങളുടെയും ഒമ്പത് മാസക്കാലയളവിന്റെയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F 2015 Q4F 2015 Q4 ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; വരുമാനം 12% വർദ്ധിച്ചു; പിഎടി 7% വർദ്ധിച്ചു

23-04-2015

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2015 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; വരുമാനം12% വർദ്ധിച്ചു; പിഎടി 7% വർദ്ധിച്ചു

17-01-2015

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2015 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2015 Q2 വരുമാനം 14% വർദ്ധിച്ചു; F-2015 Q2 പിഎടി 6% കുറഞ്ഞു

14-10-2014

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2014 സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2015 Q1 വരുമാനം 18% വർദ്ധിച്ചു; F-2015 Q1 പിഎടി 16% കുറഞ്ഞു

24-07-2014

ഗ്രാമീണ,അർദ്ധ-നഗരവിപണികളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സേവനദാതാക്കളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് /MMFSL) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് 2014 ജൂൺ 30 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2014 എയുഎം 22% വർദ്ധിച്ച് 34000 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു

23-04-2014

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2014 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

F-2014 വൈടിഡി ഡിസംബർ 2013 ഏകീകൃത പിഎടി 6% വർദ്ധിച്ചു

22-01-2014

ഗ്രാമീണ, അർദ്ധനഗര വിപണികളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സേവനദാതാക്കളിൽ ഒന്നായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്) ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, 2013 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസ പാദത്തിന്റെയും, 9 മാസ കാലയളവിലെയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിന്റെ പൊതുവായ ഫലങ്ങൾ - ഡിസംബർ 2018

25-01-2019

ഗ്രാമീണ, അർദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സേവനദാതാക്കളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ച മൂന്നാംപാദത്തിലെയും, 2018 ഡിസംബർ31 അവസാനിച്ച ഒമ്പത് മ മാസ കാലയളവിലെയും തനിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തസാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2 വീലർ മുതൽ 20 വീലർ വരെയുള്ളവയ്ക്കായി മഹാ ലോൺമേള നാഗ്പൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്

21-01-2019

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്) മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ 2-വീലർ മുതൽ 20 വീലർ വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കായി മഹാലോൺമേള സംഘടിപ്പിച്ചു.

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited announces Public Issue of Secured and Unsecured Subordinated Redeemable Non-Convertible Debentures (NCDs)

03-01-2019

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (“കമ്പനി”അല്ലെങ്കിൽ “മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്”), എൻസിഡികളുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യു 2019 ജനുവരി 04 ന് ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് 2Q, FY-19 സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ

24-10-2018

രണ്ടാം പാദത്തിലെയും, 2018 സെപ്റ്റംബർ 30ന് അവസാനിച്ച അർദ്ധവർഷത്തിലെയും ഓഡിറ്റ്ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Mahindra Mutual Fund Launches NFO ‘Mahindra Rural Bharat and Consumption Yojana

09-10-2018

Mahindra Mutual Fund, a wholly owned subsidiary of Mahindra and Mahindra Financial Services Limited (MMFSL) launched new open ended equity scheme Mahindra Rural Bharat and Consumption Yojana. 

ഗ്രാമങ്ങളിലെ ദരിദ്രർക്ക് ഭവനവായ്പകൾ നൽകുന്നതിനായി മഹീന്ദ്ര റൂറൽ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ ഐഎഫ്സി 25 മില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു

02-08-2018

ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായ ഐഎഫ്സി 1.6 ബില്യൺ ഡോളർ (25 മില്യൺഡോളർ) റൂറൽ ഹൗസിംഗിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും വലിയ ഫിനാൻസ് കമ്പനികളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര റൂറൽ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ (MRHFL) നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എംആർഎച്ച്എഫ്എൽ അതിന്റെ വരുമാനം ഗ്രാമങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്ക് വായ്പനൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കും.

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പുതിയ ഡെബ്റ്റ് ഫണ്ടായ ‘മഹീന്ദ്ര ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് യോജന ' അവതരിപ്പിച്ചു

26-07-2018

ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ന്യായമായവരുമാനവും മൂലധന വിലമതിപ്പും തേടുന്ന നിക്ഷേപകർക്കായി മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് പുതിയ ഓപ്പൺ എൻഡ് ഡെബ്റ്റ് സ്കീം ‘മഹീന്ദ്ര ക്രെഡിറ്റ്’ റിസ്ക് യോജന ആരംഭിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

10-07-2018

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (MMFSL) പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ പോർട്ട്‌ ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന ഫണ്ട് മാനേജർമാരെ നിയമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഐ.എഫ്.സി. $100 ദശലക്ഷം മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു

03-07-2018

വേള്‍ഡ് ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഒരു അംഗമായ ഐ.എഫ്.സി. ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) ല്‍ 6.4 ബില്യണ്‍ രുപ (100 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍) നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂന്നാംപാദത്തിന്റെയും ഒമ്പതാംമാസത്തിന്റെയും അവസാനത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സാമ്പത്തികഫലങ്ങൾ

24-06-2018

ഇന്ന് നടന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ, അതായത്2018 ജനുവരി 24ന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, കമ്പനിയുടെ മൂന്നാം പാദത്തിലെയും 2017 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ച ഒമ്പതാംമാസത്തിലെയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തസാമ്പത്തികഫലങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ യോഗം 12.15 ന് ആരംഭിക്കുകയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് സമാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

എം.എം.എഫ്.എസ്.എല്‍. ഖരഗ്പൂറില്‍ 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ ലോണ്‍ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

21-06-2018

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഖരഗ്പൂറില്‍ ഒരു 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ ലോണ്‍ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു.

കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിഹാരങ്ങള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് നാഗ്പൂര്‍ നാഗ്രിക് സഹകാരി ബാങ്കുമൊത്ത് പങ്കാളികളാകുന്നു

20-06-2018

പ്രാഥമികമായും ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര ഇന്ത്യയ്ക്ക് സേവനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുന്‍നിര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനിയായ മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എം.ഐ.ബി.എല്‍.) നാഗ്പൂര്‍ നാഗ്രിക് സഹകാരി ബാങ്കുമൊത്ത് (എന്‍.എന്‍.എസ്.ബി.) പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് എഫ്.ഡി. നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി

18-06-2018

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് സ്ഥിര നിക്ഷേപ നിരക്കുകള്‍ 8.75% വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

18-06-2018

മുംബൈ, ജൂണ്‍ 18, 2018: ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര, ഗ്രാമീണ അര്‍ദ്ധനഗര വിപണികളില്‍ ഊന്നല്‍ നല്കുന്ന ഒരു മുന്‍നിര നോണ്‍-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനി (എന്‍.ബി.എഫ്.സി.) ആയ മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് അതിന്‍റെ കാലാവധി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കടലാസ് രഹിതവും നിക്ഷേപ സൗഹൃദപരവുമായ ഇടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഓണ്‍ലൈന്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് അധിക 25 ബേസിസ് പോയിന്‍റുകള്‍ (ബി.പി.കള്‍) അഥവാ 0.25 ശതമാനം പലിശ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഉദംപൂറില്‍ 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ ലോണ്‍ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

23-05-2018

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) ജമ്മുവിലെ ഉദ്ദംപൂറില്‍ ഒരു 2-വീലര്‍ ടു 20-വീലര്‍ മഹാ വായ്പാ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു

എഫ്.2018 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ റിസള്‍ട്ട്സ്

25-04-2018

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ മുന്‍നിര ദാതാക്കളിലൊന്നായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2018 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കും/ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് എഫ്.2018 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ റിസള്‍ട്ട്സ്

25-04-2018

2018 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കും/ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്, പീപ്പിള്‍ സി.എം.എം.ന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി ലെവല്‍ 5ല്‍ റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആഗോളതലത്തിലെ ആദ്യ എന്‍.ബി.എഫ്.സി.

20-03-2018

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എം.എഫ്.എസ്.എല്‍.), സി.എം.എം.ഐ. ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ടിന്‍റെ പീപ്പിള്‍-കേപ്പബിളിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി മോഡല്‍ (പി-സി.എം.എം.) ന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി ലെവല്‍ 5ല്‍ അപ്രൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് സെക്ടര്‍ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഡിജിറ്റല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സാക്ഷരതാ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു

08-03-2018

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര എഫ്.എസ്.എസ്.) സെക്ടര്‍ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഡിജിറ്റല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സാക്ഷരതാ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, പീപ്പിള്‍ സി.എം.എം.ന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി ലെവല്‍ 5ല്‍ റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എന്‍.ബി.എഫ്.സി. സെക്ടറിലെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ആദ്യ കമ്പനി

16-02-2018

മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് സി.എം.എം.ഐ. ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ടിന്‍റെ പീപ്പിള്‍-കേപ്പബിലിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി മോഡല്‍ (പി-സി.എം.എം.) ന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി ലെവല്‍ 5ല്‍ അപ്രൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനിയായി എന്ന കാര്യം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് എഫ്.2018 ക്യൂ3 കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്

24-01-2018

2017 ഡിസംബര്‍ 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും ഒമ്പത് മാസ കാലയളവിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര എ.എം.സി. “മഹീന്ദ്ര ഉന്നതി എമര്‍ജിംഗ് ബിസിനസ്സ് യോജന” പുറത്തിറക്കുന്നു

27-12-2017

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.), പ്രധാനമായും മിഡ് ക്യാപ് സ്കീമുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമായ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടായ മഹീന്ദ്ര ഉന്നതി എമര്‍ജിംഗ് ബിസിനസ്സ് യോജന പുറത്തിറക്കുന്നു. പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫര്‍ 2018 ജനുവരി 8ന് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നതും 2018 ജനുവരി 22ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. സ്കീം തുടര്‍ച്ചയായ വില്പനയ്ക്കായും റീപര്‍ച്ചേസിനായും 2018 ഫെബ്രുവരി 6ന് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതാണ്.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ബല്ലാര്‍പൂര്‍, ചന്ദ്രപൂറിലേക്ക് ‘ലൈഫ്‌ലൈൻ എക്സ്പ്രസ്സ്’എത്തിച്ചു.

27-11-2017

നാഗ്പൂര്‍/ചന്ദ്രപൂര്‍, നവംബര്‍ 27, 2017: മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ധനകാര്യ, ആസൂത്രണ, വനം വകുപ്പുകള്‍ക്കുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി ശ്രീ. സുധീര്‍ മുംഗതിവാര്‍, മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ചീഫ് പീപ്പിള്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീ വിനയ് ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ബല്ലാര്‍ഷാ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ലൈഫ്‍ലൈൻ എക്സ്പ്രസ്സ് ഇന്ന് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

മഹീന്ദ്ര എ.എം.സി. മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് കര്‍ ബചത് യോജനയില്‍ 10% ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു

08-11-2017

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.), അതിന്‍റെ ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് കര്‍ ബചത് യോജന - ഡയറക്ട് ആന്‍റ് റെഗുലര്‍ പ്ലാനുകളില്‍ 10% (10 രൂപ മുഖ വിലയുള്ള യൂണിറ്റിന് 1 രൂപ വീതം) ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ക്യൂ.ഐ.പി.യിലൂടെയും എം.&എം.നുള്ള പ്രിഫറന്‍ഷ്യല്‍ ഇഷ്യൂവിലൂടെയും എം.&എം.നുള്ള പ്രിഫറന്‍ഷ്യല്‍ ഇഷ്യുവിലൂടെയും ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ക്യാപിറ്റല്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ബോര്‍ഡ് അംഗീകാരം നല്കി

01-11-2017

മുംബൈ, നവംബര്‍ 1, 2017: ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്) ന്‍റെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴസ്, ഓഹരിയുടമകളില്‍ നിന്നുള്ള അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി, 2.4 കോടി വരെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകള്‍/ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളായി പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റികള്‍ ക്വാളിഫൈഡ് ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂഷന്‍സ് പ്ലേസ്മെന്‍റ് (ക്യു.ഐ.പി.) റൂട്ട്, 2.5 കോടി വരെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകള്‍ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡ് (എം.&എം.) നുള്ള ഒരു പ്രിഫറന്‍ഷ്യല്‍ ഇഷ്യു എന്നിവയിലൂടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകള്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്‍ അംഗീകാരം നല്കി.

എഫ്.2018 ക്യൂ2 കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്: വരുമാനം 14% വര്‍ദ്ധിച്ചു, പി.എ.ടി. 11% ഇടിഞ്ഞു, എ.യു.എം.14% ഉയര്‍ന്ന് 49918 കോടിയില്‍

25-10-2017

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2017 സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എഫ്.2018 ക്യൂ2 കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് റിസള്‍ട്ട്സ്

25-10-2017

മുംബൈ, ഒക്ടോബര്‍ 25, 2017: ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2017 സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് റൂറല്‍ ടാലന്‍റ് ഹണ്ട് ‘ഭാരത് കീ ഖോജ്’ന്‍റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

16-10-2017

ഗാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) റൂറല്‍ ടാലന്‍റ് ഹണ്ട് പ്രോഗ്രാമായ ഭാരത് കീ ഖോജ് ന്‍റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്ത ഈ പരിപാടി മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഉയരുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് ഫൈനല്‍സിനായി യോഗ്യത നേടുന്നതിനു മുമ്പ് ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കി. ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തി പത്ത് പ്രതിഭകള്‍ മുംബൈയില്‍ വച്ച് നടന്ന ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെയില്‍ നൃത്തം, സംഗീതം, കല, തത്സമയ അഭിനയം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രകടന കലകളില്‍ തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പെനട്രേഷനില്‍ ഊന്നല്‍ നല്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നു

16-10-2017

പ്രാഥമികമായി ഗാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര ഇന്ത്യയില്‍ സേവനം നല്കുന്ന ഒരു മുന്‍നില ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കറായ, മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എം.ഐ.ബി.എല്‍.), എക്സ്.എല്‍. ഗ്രൂപ്പ് - എക്സ്.എല്‍. കാറ്റ്ലിന്‍ ബ്രാന്‍ഡിനു കീഴില്‍ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുന്‍നിര ആഗോള ഇന്‍ഷുററും റീഇന്‍ഷുററും അതിന്‍റെ സബ്സിഡിയറികളിലൂടെ - കമ്പനിയില്‍, എല്ലാ സ്റ്റേക്ക്ഹോള്‍ഡര്‍മാരുടെയും കസ്റ്റമറി ക്ലോസിംഗ് വ്യവസ്ഥകളുടെ സംതൃപ്തിക്കു വിധേയമായി, കമ്പനിയില്‍ 20% മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പോകുന്നതായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ന്‍റെ ഒരു സബ്സിഡിയറിയും. ലൈസന്‍സ്ഡ് കോംപോസിറ്റ് ബ്രോക്കറുമായ എം.ഐ.ബി.എല്‍., കഴിഞ്ഞ 13 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ വളര്‍ച്ചയും ലാഭവും പ്രകടമാക്കി. എം.ഐ.ബി.എല്‍.ന്‍റെ നിലവിലുള്ള മൂല്യം 1,300 കോടി രൂപയാണ് (ഏകദേശം 200 മില്യന്‍ യു.എസ്. ഡോളര്‍)

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് റൂറല്‍ ടാലന്‍റ് ഹണ്ട് ‘ഭാരത് കീ ഖോജ്’ന്‍റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

16-10-2017

മുംബൈ, ഒക്ടോബര്‍ 16, 2017: ഗാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) റൂറല്‍ ടാലന്‍റ് ഹണ്ട് പ്രോഗ്രാമായ ഭാരത് കീ ഖോജ് ന്‍റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്ത ഈ പരിപാടി മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഉയരുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് ഫൈനല്‍സിനായി യോഗ്യത നേടുന്നതിനു മുമ്പ് ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കി. ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തി പത്ത് പ്രതിഭകള്‍ മുംബൈയില്‍ വച്ച് നടന്ന ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെയില്‍ നൃത്തം, സംഗീതം, കല, തത്സമയ അഭിനയം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രകടന കലകളില്‍ തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എഫ്.2018 ക്യൂ1 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ റിസള്‍ട്ട്സ്

24-07-2017

മുംബൈ, ജൂലൈ 24, 2017: ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2017 ജൂണ്‍ 30ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അണ്‍സെക്യൂവേര്‍ഡ് സബോര്‍ഡിനേറ്റഡ് റിഡീമബില്‍ നോണ്‍-കണ്‍വേര്‍ട്ടിബില്‍ ഡിബെഞ്ചറുകളുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ

05-07-2017

മൊത്തത്തില്‍ 2,00,000 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകുന്ന 1,75,000 ലക്ഷം രുപ വരെ ഓവര്‍സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനോടു കൂടി 25,000 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 1,000 രൂപ വീതം മുഖവിലയുള്ള അണ്‍സെക്യൂവേര്‍ഡ് സബോര്‍ഡിനേറ്റഡ് റിഡീമബില്‍ നോണ്‍-കണ്‍വേര്‍ട്ടിബില്‍ ഡിബെഞ്ചറുകളുടെ (എന്‍.സി.ഡികളുടെ) പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ധന്‍ സഞ്ചയ് യോജന ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു

12-06-2017

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പുര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.) അതിന്‍റെ ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ധന്‍ സഞ്ചയ് യോജന - ഡയറക്ട് ആന്‍റ് റെഗുലര്‍ പ്ലാനുകളിൽ 1.5% ലാഭവിഹിതം (10 രൂപ മുഖവിലയുള്ള യൂണിറ്റിന് 0.15 രൂപ വീതം).

മഹീന്ദ്ര എ.എം.സി. രണ്ട് പുതിയ സ്കീമുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു - മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബാല്‍ വികാസ് യോജനയും മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബഡത് യോജനയും മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പുര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.), ഒരു ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ബാലന്‍സ് സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബാല്‍ വികാസ് യോജന, ഒരു ഓപ്പണ്‍ ഇക്വിറ്റി സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബഡത് യോജന എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്പണ്‍ ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫര്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ 20 ന് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുകയും 2017 മേയ് 4ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം, സ്കീമുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ വില്പനയ്ക്കും റീപര്‍ച്ചേസിനും 2017 മേയ് 18 മുതല്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതാണ്.

03-05-2017

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പുര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.), ഒരു ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ബാലന്‍സ് സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബാല്‍ വികാസ് യോജന, ഒരു ഓപ്പണ്‍ ഇക്വിറ്റി സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബഡത് യോജന എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്പണ്‍ ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫര്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ 20 ന് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുകയും 2017 മേയ് 4ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം, സ്കീമുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ വില്പനയ്ക്കും റീപര്‍ച്ചേസിനും 2017 മേയ് 18 മുതല്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതാണ്.

എഫ്.2017 ക്യൂ4 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ റിസള്‍ട്ട്സ് - വരുമാനം 9% വര്‍ദ്ധിച്ചു, ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്‍റ് 23% വര്‍ദ്ധിച്ചു, പി.എ.ടി. 37% ഇടിഞ്ഞു, എ.യു.എം.14% ഉയര്‍ന്ന് 46000 കോടി കടന്നു.

25-04-2017

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു മുന്‍നിര ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ) ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡറയറക്ടേഴ്സ് 2017 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിനും വര്‍ഷത്തിനുമുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ ഫലങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എഫ്.2017 ക്യൂ4 സ്റ്റാന്‍ഡ്എലോണ്‍ റിസള്‍ട്ട്സ് - വരുമാനം 9% വര്‍ദ്ധിച്ചു, ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്‍റ് 23% വര്‍ദ്ധിച്ചു, പി.എ.ടി. 37% ഇടിഞ്ഞു, എ.യു.എം.14% ഉയര്‍ന്ന് 46000 കോടി കടന്നു.

25-04-2017

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പുര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.), ഒരു ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ബാലന്‍സ് സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബാല്‍ വികാസ് യോജന, ഒരു ഓപ്പണ്‍ ഇക്വിറ്റി സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ബഡത് യോജന എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്പണ്‍ ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫര്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ 20 ന് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുകയും 2017 മേയ് 4ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം, സ്കീമുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ വില്പനയ്ക്കും റീപര്‍ച്ചേസിനും 2017 മേയ് 18 മുതല്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതാണ്.

മഹീന്ദ്ര എ.എം.സി. മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ധന്‍ സഞ്ചയ് യോജന അവതരിപ്പിക്കുന്നു

26-12-2016

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പുര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്(എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.), അതിന്‍റെ ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമായ “മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ധന്‍ സഞ്ചയ് യോജന” പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്കീം ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റുകളിലും, അര്‍ബിട്രേജ് അവസരങ്ങളിലും, ഡെബ്റ്റ് & മണി മാര്‍ക്കറ്റ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റുകളിലും നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ദീര്‍ഘകാല ക്യാപിറ്റല്‍ അപ്രീസിയേഷനും വരുമാനവും ഉല്പാദിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫര്‍ 2017 ജനുവരി 10 ന് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുകയും 2017 ജനുവരി 24ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം, സ്കീമുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ വില്പനയ്ക്കും റീപര്‍ച്ചേസിനും 2017 ഫെബ്രുവരി 8 മുതല്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതാണ്.

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഫോര്‍ബ്സ് ഇന്ത്യ ലീഡര്‍ഷിപ് അവാര്‍ഡ്സ് 2016ല്‍ “കോണ്‍ഷ്യസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഫോര്‍ ദി ഇയര്‍” അവാര്‍ഡ് നേടി

11-11-2016

ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധ-നഗര വിപണികളിലെ ഒരു മുന്‍നിര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവായ മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്, സമൂഹത്തിന് ആഴത്തില്‍ വേരോട്ടമുള്ള പ്രയോജനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന സുസ്ഥിരവും പരിവര്‍ത്തനോന്മുഖവുമായ ബിസിനസ്സ് ശീലങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതില്‍ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവച്ചതിന്, ഫോര്‍ബ്സ് ഇന്ത്യ ലീഡര്‍ഷിപ് അവാര്‍ഡ്സ് 2016ല്‍ കോണ്‍ഷ്യസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഫോര്‍ ദി ഇയര്‍ അവാര്‍ഡ് നേടി.

ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നികുതി ലാഭിക്കുകും ഒരു നികുതി-രഹിത നിക്ഷേപ കോര്‍പസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുക

22-08-2016

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടിന്‍റെ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് മാനേജറും മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ പുര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയുമായ മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്‍.), 3 വര്‍ഷ ലോക്ക്-ഇന്‍ കാലാവധിയോടെയുള്ള ഒരു ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് ഇ.എല്‍.എസ്.എസ്. സ്കീമായ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് കര്‍ ബചത് യോജന ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി. പുതിയ ഫണ്ട് 2016 ഒക്ടോബര്‍ 7ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം തുടര്‍ച്ചയായ വില്പനയ്ക്കും റീപര്‍ച്ചേസിനും 2016 ഒക്ടോബര്‍ 19 മുതല്‍ വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്യും.

മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പെനട്രേഷന്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൂതനമായ പേ-ആസ്-യൂ-കാന്‍ മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

07-07-2016

മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് (എം.ഐ.ബി.എല്‍.) ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിഹാരങ്ങളുടെ വിതരണം പുനര്‍നിര്‍വചിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പെനട്രേഷന്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൂതനമായ പേ-ആസ്-യൂ-കാന്‍ മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാമൂഹികമായി പുരോഗമനപരമായ ഈ സംരംഭം ഉപഭോതക്താക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ളെക്സിബിളിറ്റിയോടു കൂടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉല്പന്നങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രാപ്യത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ മാതൃക വലിയ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയുള്ള ഏത് സേവന ദാതാക്കളെയും തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആയാസരഹിതമായ രീതിയില്‍, താങ്ങാനാവുന്നതും അനുയോജ്യമാക്കിയതുമായ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷകള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

വാര്‍ത്തകളിൽ

07-09-2021
ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

Mahindra Finance disburses over Rs 2,000 crore in August

Mahindra Finance, a leading non-banking financial company, said the business continued its momentum in August 2021 with a disbursement of more than Rs 2,000 crore for the second month in a row.

29-06-2020
Forbes

ബാങ്കുകളും എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികളും സൊലൂഷൻ പ്രൊവൈഡർമാരാകണം: രമേശ് അയ്യർ, എം&എം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്

ഒരു അർദ്ധ നഗര, ഗ്രാമ കേന്ദ്രീകൃത ധനകാര്യ കമ്പനിയാണ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്. ഞങ്ങളുടെ 1,300-ലധികം ശാഖകൾ മെട്രോകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ജില്ലകളിലാണ്. അതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ 90 ശതമാനവും അർദ്ധ നഗര ഗ്രാമീണ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ നഗര സാന്നിധ്യം മെട്രോകളിൽ ഓലയ്ക്കും ഊബറിനും വേണ്ടി ടാക്സികൾ ഓടിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും; അതിന് പുറമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെട്രോ സാന്നിധ്യമില്ല.

20-02-2020
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് സ്മോള്‍ ടിക്കറ്റ് ലോണ്‍ ബുക്ക് 25,000 കോടി രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു

12 മാസ കാലയളവില്‍ തങ്ങളുടെ തവണത്തുകകള്‍ ക്രമമായി അടച്ച നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക്, വ്യക്തിഗത, കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഡ്യൂറബിള്‍, ഇരുചക്ര വാഹന വായ്പകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്മോള്‍ ടിക്കറ്റ് വായ്പകള്‍ കമ്പനി പ്രദാനം ചെയ്തു വരികയാണ്.

19-02-2020
ലൈവ് മിന്‍റ്

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഒക്ടോബറോടോ ഓട്ടോ ഡിമാന്‍ഡില്‍ ഉണര്‍വ്വ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ആഭ്യന്തര ഓട്ടോമൊബൈല്‍ വ്യവസായം കര്‍ശനമായ ഭാരത് സ്റ്റേജ് 4 (ബി.എസ്.-4) എമിഷന്‍ ചട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള അതിന്‍റെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ വര്‍ഷം ഉത്സവകാലം മുതല്‍ ഉപഭോക്തൃ ഡിമാന്‍ഡ് വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, മഹീന്ദ്ര ആന്‍ഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എം.എഫ്.എസ്.എല്‍.) വൈസ് ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ രമേഷ് അയ്യര്‍ പറഞ്ഞു.

28-01-2020
ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ക്യൂ3 ലാഭം 16% ഉയര്‍ന്ന് 475 കോടി രൂപയായി

മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസംബര്‍ 31ന് അവസാനിച്ച മൂന്നാം ത്രൈമാസത്തില്‍ അതിന്‍റെ സംയോജിതമായ ആകെ ലാഭം 16 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച് 475 കോടി രൂപ ആയതായി ചൊവ്വാഴ്ച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

08-12-2019
ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

വയല്‍ മുതല്‍ വീട് വരെ, എം.&എം. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ വില്പന ഇരട്ടിയാക്കുന്നു

വൈവിദ്ധ്യം പലപ്പോഴും പുതിയ മേഖലകള്‍ തുറന്നുതരുന്നു. മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസിന്, അത് പുതിയ വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തുറന്നേക്കാം.

16-10-2019
ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ചീഫ് രമേശ് അയ്യര്‍ എഫ്.ഐ.ഡി.സി. മേധാവിയാകും

മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ വൈസ് ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ചീഫ് രമേശ് അയ്യര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെന്‍റ് കൗണ്‍സില്‍ (എഫ്.ഐ.ഡി.സി.) യുടെ ചെയര്‍മാനായി സ്ഥാനമേറ്റു

03-10-2019
ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും രണ്ടാം പകുതി നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: രമേശ് അയ്യര്‍, എം.&എം. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍

ഞങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധ-നഗര ഗ്രാമീണ വിപണിയിലാണ് ശ്രദ്ധയൂന്നിവരുന്നത്. ഉത്സകാലത്ത് ഡീലര്‍ഷിപ്പുകളില്‍ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ വളരെ കുടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാവും.

10-12-2019
ബിസിനസ്സ് സ്റ്റാന്‍റേര്‍ഡ്

യഥാർത്ഥ വളര്‍ച്ചയുടെ കഥകള്‍ ഉത്സവകാലത്ത് ആരംഭിക്കും

മഹീന്ദ്ര &മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് (എം&എം. ഫിന്‍) നെ പോലെയുള്ള ഓട്ടോ ഫിനാന്‍സിയര്‍മാര്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി മോശമായ വാഹന വില്പനയുടെ ദോഷം നേരിടുകയാണ്. നോണ്‍-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കമ്പനി (എന്‍.ബി.എഫ്.സി.)യും സെപ്തംബര്‍ ത്രൈമാസത്തില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും വായ്പാ വിതരണത്തില്‍ ഏകദേശം 10 ശതമാനം കുറവിന് സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്.

24-04-2019
ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ക്യൂ4ല്‍ 87% ലാഭ വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചു

മുംബൈ: മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ മാര്‍ച്ച് ത്രൈമാസത്തിലെ ലാഭം, ശക്തമായ വായ്പകളുടെ വളര്‍ച്ചയുടെയും മുന്‍കാലത്തിലെ കിട്ടാക്കടങ്ങള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്തലിന്‍റെയും ഫലമായി 87% വളര്‍ന്ന് 588 കോടി രൂപയിലെത്തി.

24-04-2019
മണീകണ്‍ട്രോള്‍

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് മാര്‍ച്ച് ത്രൈമാസത്തില്‍ ആകെ ലാഭം 87% കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് 588 കോടി രൂപയിലെത്തി

2019 മാര്‍ച്ചില്‍ അവസാനിച്ച നാലാം ത്രൈമാസത്തില്‍ ആകെ ലാഭം 87% ഉയര്‍ന്ന് 588 കോടി രൂപയിലെത്തിയതായി മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഏപ്രില്‍ 24ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മീഡിയ കവറേജ്

പ്രിന്‍റ്

എം&എം ഫിനാൻസ് ഇ-പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി 20,000 കോടി രൂപയുടെ സ്മോൾ-ടിക്കറ്റ് വായ്പകൾക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നു

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് മൊത്ത ലാഭം 34% ഉയർന്നു

ശക്തമായ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിൽ എം&എം ഫിനാൻസ് 34% ലാഭം നേടി

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിന്റെ ക്വാർട്ടർ 2 ലെ മൊത്തം ലാഭം 34% ഉയർന്ന് 353 കോടി രൂപയായി

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു 1.3 മടങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു

റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു 2-3 വർഷത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൂലധന ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കും

എം&എം ഫിനാൻഷ്യൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 30-35% വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: എംഡി

ബാങ്കുകളും എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികളും പരിഹാര ദാതാക്കളാകണം: രമേശ് അയ്യർ, എം&എം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്.

, ഫ്രം ഫാം ടു ഹോം മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ വിൽപ്പന ഇരട്ടിയാക്കുന്നു- ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ചീഫ് രമേശ് അയ്യര്‍ എഫ്.ഐ.ഡി.സി. മേധാവിയാകും – ETBFSI

രണ്ടാംപകുതിയിൽ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു - രമേശ്അയ്യർ, എം&എം ഫിനാൻഷ്യൽസർവീസസ്–ഇ.ടിനൗ

അടുത്ത ഉത്സവ സീസണിൽ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന യഥാർത്ഥ വളർച്ചയുടെ കഥ – ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്

6% ഗ്രോസ്സ് എൻ‌പി‌എ - ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

2 വീലർ ഫൈനാൻസിംഗിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു - ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

പ്രവചനം 50-60 ബിപിഎസ് വർദ്ധനവ് - ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്

ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറുന്നു - ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്

വളർച്ചയുടെ പാത ബിസിനസ് ഇന്ത്യ 13/08/2018

ഗ്രാമീണ ഭവന ധനകാര്യ വിഭാഗം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക - ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്

എം & എം ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു - ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്

Q 4 നെറ്റ് കുതിക്കുന്നു 82-ബിസിനസ് ലൈൻ

15,000 കോടി വരെ ഉയർത്തുക – മിൻറ്

സാമ്പത്തിക വർഷം 19 ന്റെ രണ്ടാം പകുതി - മിൻറ്

പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് - ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജേണൽ

ടെലിവിഷന്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ഫിൻ‌ടെക് ബിസിനസ് വേർപെടുത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നു, ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നു

കൂടുതൽ അറിയുക

നാലാം ക്വാർട്ടറിൽ മികച്ച എൻ‌പി‌എ റിക്കവറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: രമേശ് അയ്യർ, മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്

കൂടുതൽ അറിയുക

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ക്വാർട്ടർ 2 മൊത്ത ലാഭം 34% ഉയർന്നു

കൂടുതൽ അറിയുക

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ക്വാർട്ടർ 2 സംയോജിത മൊത്ത ലാഭം 34% ശതമാനം ഉയർന്ന് 353 കോടി രൂപയായി

കൂടുതൽ അറിയുക

2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എം&എം ഫിനാൻസിന്റെ നാല് വളർച്ചാ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് രമേശ് അയ്യർ സംസാരിക്കുന്നു

കൂടുതൽ അറിയുക

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിന്റെ ₹3,089 കോടി റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു 1.3 മടങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു

കൂടുതൽ അറിയുക

M&M Financial Ser’ഗ്രാമീണ ഡിമാൻഡ് ഒക്ടോബറിന് ശേഷം തിരികെവരുമെന്ന് എം&എം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെ രമേശ്അയ്യർ

കൂടുതൽ അറിയുക

റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു 2-3 വർഷത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൂലധന ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കും

കൂടുതൽ അറിയുക

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് Q1 ലാഭം നികുതിയടക്കം , 98% ശതമാനം ഉയർന്ന് 208 കോടി രൂപയായി

കൂടുതൽ അറിയുക

Money control മണി കൺട്രോൾ ലേഖനം: ഏപ്രിൽ-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് 156 കോടി രൂപ ലാഭം നേടി

കൂടുതൽ അറിയുക

മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ഏപ്രിൽ-ജൂൺ മാസത്തിൽ 156 കോടി രൂപ ലാഭം നേടി

കൂടുതൽ അറിയുക

ബാങ്കുകളും എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികളും പരിഹാര ദാതാക്കളാകണം: രമേശ് അയ്യർ, എം&എം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്.

കൂടുതൽ അറിയുക

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ഒക്ടോബറോടോ ഓട്ടോ ഡിമാന്‍ഡില്‍ ഉണര്‍വ്വ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

കൂടുതൽ അറിയുക

സ്മോള്‍-ടിക്കറ്റ് വായ്പാ ബുക്ക് രൂ. 25,000 ലേക്കു വളര്‍ത്തുക

കൂടുതൽ അറിയുക

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ക്യൂ3 ലാഭം 16% ഉയര്‍ന്ന് 475 കോടി രൂപയായി

കൂടുതൽ അറിയുക

ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നല്ല രീതിയില്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു,തെരഞ്ഞെടുപ്പു വര്‍ഷത്തില്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പണം ഒഴുകുന്നു - ഏപ്രില്‍ 26

കൂടുതൽ അറിയുക

തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത വായ്പകള്‍ ഇനിയും കുറയുമെന്ന് എം&എം ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു - ഏപ്രില്‍ 26

കൂടുതൽ അറിയുക

റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരില്‍ നിന്ന് സി.ഇ.ഒ. മാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്താണ്? - മെയ് 30

കൂടുതൽ അറിയുക

ആത്യന്തികമായി നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനവ് ഞങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറും - ജൂണ്‍ 08

കൂടുതൽ അറിയുക

ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പണം ഈ ഭാരതീയ വായ്പാ വിതരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്‍റെ അവസാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു - ജൂണ്‍ 14

കൂടുതൽ അറിയുക

ഐ.എഫ്.സി. $100 ദശലക്ഷം മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു - ജൂലായ് 04

കൂടുതൽ അറിയുക

വ്യാപകമായ മണ്‍സൂണ്‍ ഗ്രാമീണ വിപണിക്ക് ഒരു നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു, എം.എം.എഫ്.എസ്.എല്‍. പറയുന്നു - ജൂലായ് 09

കൂടുതൽ അറിയുക

കൃഷിഭൂമിയും എം.എസ്.എം.ഇ. സെക്ടറും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് - ഐ.എഫ്.സി. (ലോകബാങ്ക് വിഭാഗം) $100 ദശലക്ഷം യു.എസ്. ഡോളര്‍ മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു - ജൂലായ് 03

കൂടുതൽ അറിയുക

മറുവശം: രമേഷ് ഐയ്യര്‍ എം.ഡി., മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ്

കൂടുതൽ അറിയുക

പ്രീ-ഓണ്‍ഡ് വാഹനങ്ങള്‍, സി.വി.കള്‍ എന്നിവ കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ക്രെഡിറ്റ് വളര്‍ച്ച, മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ എം.ഡി. പറയുന്നു - ജൂലായ് 31

കൂടുതൽ അറിയുക

തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത വായ്പകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മോശമായ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു, എം&എം ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് പറയുന്നു - ജൂലായ് 30

കൂടുതൽ അറിയുക

മീഡിയാകിറ്റ്

സംഗ്രഹം

എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ് വിഭാഗത്തിലെ ഡൌ ജോൺസ് സുസ്ഥിരതാ സൂചികയിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയാണ് മഹീന്ദ്ര ഫൈനാൻസ്. ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക്® ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - 2020-ലെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജോലിചെയ്യാൻ മികച്ച കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ മഹീന്ദ്ര ഫൈനാൻസ് 14-ആം സ്ഥാനത്താണ്. ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് 2020 ലെ മികച്ച ബിഎഫ്എസ്ഐ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായും കമ്പനിയെ അംഗീകരിച്ചു.

AUM ഓവർ

11 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ.
1380+ ഓഫീസുകൾ

പാൻ ഇന്ത്യ.

7.3+ ദശലക്ഷം

ഉപയോക്താക്കൾ

അവതരിപ്പിക്കുക

3,80,000 ഗ്രാമങ്ങളും 7000 പട്ടണങ്ങളും

ഡൗണ്‍ലോഡ്

ഫാക്റ്റ്ഷീറ്റ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഫൈലുകള്‍

ഡോ.അനിഷ് ഷാ

ഡോ. മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമാണ് അനിഷ് ഷാ. 2014 ൽ അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റായി (സ്ട്രാറ്റജി) മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ സംരംഭങ്ങളിലെ എല്ലാ ബിസിനസുകളും, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ഡാറ്റ സയൻസസ് പോലുള്ള നിർമ്മാണ കഴിവുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലുടനീളം സിനർജികൾ എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി. സി‌ഇ‌ഒ ചുമതലയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2019 ൽ ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന്റെയും, ഓട്ടോ, ഫാം മേഖലകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ബിസിനസുകളുടെയും പൂർണ്ണ മേൽനോട്ടം എന്നീ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും ഗ്രൂപ്പ് സിഎഫ്ഒയായും നിയമിക്കപ്പെട്ടു.

2009-14 കാലയളവിൽ ജി‌ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റും സി‌ഇ‌ഒയുമായിരുന്നു അനിഷ്. അവിടെ അദ്ദേഹം എസ്ബിഐ കാർഡ് സംയുക്ത സംരഭത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഉൾപ്പെടെ ബിസിനസിന്റെ പരിവർത്തനത്തെ നയിച്ചു. ജി‌ഇയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം 14 വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ജി‌ഇ ക്യാപിറ്റലിന്റെ യു‌എസ്, ആഗോള യൂണിറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു. ഗ്ലോബൽ മോർട്ട്ഗേജ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, വളർച്ചയ്ക്കും, അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം 33 രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചു. ജി‌ഇ മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻ‌ഷുറൻ‌സിലെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് (മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്) എന്ന നിലയിൽ വിവിധ വികസന സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അദ്ദേഹം ജി‌ഇയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്പിൻ‌ഓഫായി ഒരു ഐ‌പി‌ഒയ്ക്കായി ബിസിനസ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ജി‌ഇയിലെ തന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ, സ്ട്രാറ്റജി, ഇ-കൊമേഴ്‌സ്, സെയിൽ‌സ്ഫോഴ്സ് ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയും, ജിഇയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഡോട്ട്-കോം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സവിശേഷമായ അനുഭവം നേടുകയും ചെയ്തു. "ഡിജിറ്റൽ കോക്ക്പിറ്റ്" വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സിക്സ് സിഗ്മ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ജി‌ഇയുടെ അഭിമാനാർ‌ഹമായ ലൂയിസ് ലാറ്റിമർ അവാർഡും

ജി‌ഇയ്‌ക്ക് പുറമേയുള്ള ആഗോള ബിസിനസുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ യുഎസ് ഡെബിറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബിസിനസിനെ അദ്ദേഹം നയിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു നൂതനമായ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു, പേയ്‌മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, ഉപഭോക്താവിന് വർദ്ധിച്ച മൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിൽ ഉടനീളമുള്ള വിവിധ ടീമുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു

ബോസ്റ്റണിലെ ബെയ്ൻ & കമ്പനിയിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൺസൾട്ടന്റായി അദ്ദേഹം ബാങ്കിംഗ്, ഓയിൽ റിഗുകൾ, പേപ്പർ, പെയിന്റ്, സ്റ്റീം ബോയിലറുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യവസായങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു. മുംബൈയിലെ സിറ്റിബാങ്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ജോലി. ട്രേഡ് സർവീസസിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികളും ക്രെഡിറ്റ് ലെറ്ററുകളും വിതരണം ചെയ്തു.

കാർനെഗീ മെലോൺസ് ടെപ്പർ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ നിന്ന് അനിഷ് ഒരു പിഎച്ച്ഡി നേടി. കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണരംഗം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറൽ പ്രബന്ധം. കാർനെഗീ മെലോണിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും അഹമ്മദാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ നിന്ന് മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഡിപ്ലോമയും നേടി. വില്യം ലാറ്റിമർ മെലോൺ സ്കോളർഷിപ്പ്, ഐഐഎംഎയിലെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്കോളർഷിപ്പ്, നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച്, സർ ഡൊറാബ്ജി ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങി വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡോ.അനിഷ് ഷാ

നോൺ-എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർമാൻ
ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യർ

ഫൈനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി കൗൺസിലിന്റെയും (FIDC) ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേബേഴ്സ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ (FICCI) ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് NBFC-കളുടെയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയായ മുംബയ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ബാങ്കിംഗ് & ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗമാണ് ശ്രീ. അയ്യർ. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓട്ടമൊബീൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് (SIAM) പടുത്തുയർത്തിയ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇക്കോണമിക് അഫയേഴ്സിന്റ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ഫൈനാൻസ് & ലീസിംഗ് ആന്റ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കോ-ചെയർമാനും കൂടിയാണ്.

അനേകം പുരസ്കാരങ്ങളും പ്രശംസകളും നിറഞ്ഞ വിശേഷപ്പെട്ടൊരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതമായിരുന്നു ശ്രീ. അയ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് നേതൃത്വത്തിനായി ഇന്ത്യൻ അച്ചീവേഴ്സ് ഫോറം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ അച്ചീവേഴ്സ് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇക്കോണമിക് സ്റ്റഡീസ് നൽകുന്ന ബിസ്സിനസ് ലീഡർഷിപ്പ് പുരസ്കാരത്തിനും അദ്ദേഹം അർഹനായി. തങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർ CMO കൗൺസിലിനോടൊപ്പം എംപ്ലോയർ ബ്രാൻഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ CMO ഏഷ്യ ‘CEO വിത് HR ഓറിയന്റേഷൻ’ പുരസ്കാരം അദ്ദഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് നൽകി ആദരിച്ചു. കൂടാതെ, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ഇക്കോണമിക് സ്റ്റഡീസ് നൽകുന്ന ഉദ്യോഗ് രത്തൻ പുരസ്കാരം; പൂനെയിലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് & റിസേർച്ച് നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗ് പ്രതിഭ പുരസ്കാരം; മുംബയിലെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ & ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകുന്ന ഭാരതീയ ഉദ്യോഗ് രത്ന പുരസ്കാരം എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല.

കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ‘മൂല്യമുള്ള’ CEO മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബിസ്സിനസ് വേൾഡിന്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യർ സ്ഥാനംപിടിച്ചു. ഇടത്തരം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട (റെവന്യൂ: 1,000-3,000 കോടി രൂപ) കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള 65-ൽ റാങ്ക് 5-ഉം, ഒരു വർഷത്തെ പ്രകടന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുതന്നെ 65-ൽ റാങ്ക് 6-ഉം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രകടന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 100-ൽ 20-ഉം, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ റാങ്കിംഗുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 12-ൽ 3-ഉം സ്ഥാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യർ

വൈസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും
ശ്രീ.ധനഞ്ജയ് മംഗളെ

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരംഗം കൂടിയായ ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മംഗളെ മുംബയ് സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും കോമേഴ്സിലും നിയമത്തിലും ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതവൃത്തിയുടെ സിംഹഭാഗവും ചിലവഴിച്ചു. പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിംഗായ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം DSP മെരിൽ ലിന്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗം കൂടിയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും വിവിധ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവാണ്. പൊതു മേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളുടെ ബോഡിൽ ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. UK യിലെ ഓക്സ്ഫോഡിലുള്ള ഹിന്ദു സ്റ്റഡീസിന്റെ ഓക്സ്ഫോഡ് സെന്ററിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിൽ ഇദ്ദേഹം അംഗമാണ്, മാത്രമല്ല മഹീന്ദ്രാ യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് കോളേജിന്റെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയിലും ഒരംഗമാണ്.

ശ്രീ.ധനഞ്ജയ് മംഗളെ

ചെയർമാനും സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറും
ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ

ശ്രീ.ശ്രീ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ ഭാവേ വളരെ ചിന്താശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ആഗോള നേതാവുമാണ്. സി.എഫ്.ഒ.എന്ന നിലയിലും മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡ് (എം&എം) & ഗ്രൂപ്പ് സി.ഐ.ഒ. എന്ന നിലയിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചുമതലയില്‍, മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന 50 ബ്രാന്‍ഡുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കുക എന്ന അതിന്‍റെ ദര്‍ശനം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോര്‍ഡ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന ബോര്‍ഡിന്‍റെ വിദഗ്ദ്ധോപദേശക സംഘത്തിലെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. വിവിധ മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ബോര്‍ഡില്‍ അദ്ദേഹം ഉള്ളതും, ഗ്ലോബല്‍ ഐ.ടി.കസ്റ്റമര്‍ അഡ്വൈസറി ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സിസ്കോ & എ.പി.ജെ.കസ്റ്റമര്‍ അഡ്വൈസറി ബോര്‍ഡ് ഓഫ് എച്ച്.പി.യുടെയും ഗവുമാണ്.ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗില്‍ തന്‍റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയശേഷം 1975 ല്‍ ശ്രീ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ ഭാവേ ഇന്ത്യന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസില്‍ (ഐ.എ.എസ്.) തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകളില്‍ വ്യത്യസ്ത പദവികളില്‍ അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും കുടുംബക്ഷേമത്തിന്‍റെയും ഭരണപരമായ മികവിന്‍റെയും മേഖലകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാറില്‍ നിന്ന് അവാര്‍ഡുകള്‍ നേടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 1992-1996 വരെ ഇന്ത്യന്‍ മൂലധന വിപണികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണപരമായ ആന്തരഘടന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്‍ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) യില്‍ ഒരു സീനിയര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ജോലി ചെയ്തു.

അതിനു ശേഷം 1996 ല്‍ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് (എന്‍.എസ്.ഡി.എല്‍.) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ.ഭാവെ ഐ.എ.എസ്.ല്‍ നിന്നും സ്വമേധയാ വിരമിക്കുകയും 1996 മുതല്‍ 2008 വരെ അതിന്‍റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു.2008 മുതല്‍ 2011 വരെ ശ്രീ.ഭാവെ, ഇന്ത്യയുടെ മൂലധന വിപണി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെബിയുടെ ചെയര്‍മാനായിരുന്നു. ഇക്കാലയളവില്‍ അദ്ദേഹം ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് സെക്യുരിറ്റീസ് കമ്മിഷന്‍സിന്‍റെ (ഐ.ഒ.എസ്.സി.ഓ.) ഏഷ്യാ-പസഫിക് റീജിയണല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാനും സാങ്കേതിക, ഭരണനിര്‍വ്വഹണ കമ്മിറ്റികളില്‍ അംഗവുമായിരുന്നു.

ശ്രീ. ഭാവെക്ക് ചുവടെ പറയുന്നവ ഉള്‍പ്പെടെ ധാരാളം പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്:

  • പൊതുതാല്പര്യത്തിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്സിന്‍റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ ജോലിയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഇന്‍ററസ്റ്റ് ഓവര്‍സൈറ്റ് ബോര്‍ഡ് (പി.ഐ.ഒ.ബി.), മാഡ്രിഡ് ന്‍റെ ബോര്‍ഡംഗം. സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടന്‍ അഡ്വൈസറി കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അംഗം.ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേഡ്സ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഐ.എഫ്.ആര്‍.എസ്.ഫൗണ്ടേഷന്‍, ലണ്ടന്‍റെ ട്രസ്റ്റി.

നഗര പ്രദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മനുഷ്യ അധിവാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ ഒരു ലാഭേതര സംഘടനയായ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ ഹ്യൂമന്‍ സെറ്റില്‍മെന്‍റ്സ് (ഐ.ഐ.എച്ച്.എസ്.) ന്‍റെ നോണ്‍-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ. ഭാവെ ആണ്.

ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ

ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍
ശ്രീമതി. രമാ ബിജാപൂർക്കർ

സയൻസിൽ (Hons) ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ശ്രീമതി രമാ ബിജാപൂർക്കർ ഡൽഹി സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മിരാണ്ടാ ഹൗസിൽനിന്നും ഫിസിക്സിലും ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ ബോഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സിന്റെ ഒരു സജീവ അംഗവും ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയാമയിരിക്കുന്ന അഹമ്മദാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽനിന്നും മാനേജ്മെന്റിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കരസ്ഥമാക്കി. ഒരു സ്വതന്ത്ര മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കൺസൾട്ടന്റായ ഇവർക്ക് അഡ്വെർട്ടൈസിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, കൺസൾട്ടൻസി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏകദേശം 30 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുണ്ട്. നേരത്തേ മാക്-കിൻസെ & കമ്പനി, AC നീൽസൻ ഇന്ത്യ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇവർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂനിലീവർ ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു ഫുൾടൈം കൺസൾട്ടന്റായി ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണിയേയും ഉപഭോക്തൃ ബന്ധിതമായ പ്രശ്നങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച് വിവിധ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുള്ള ഇവർ ‘ഇന്ത്യൻ വിപണി നേടിയെടുക്കുക – ഉപഭോക്തൃ ഇന്ത്യയുടെ രൂപാന്തരീകരണം മനസ്സിലാക്കുക’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ ശ്രീമതി രമാ ബിജാപൂർക്കർ വിഖ്യാതമായ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ബോഡുകളിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡിറക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

ശ്രീമതി. രമാ ബിജാപൂർക്കർ

ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിറക്ടർ
ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ

ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ ഒരു ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റും, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്‍റും, കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും, കൊമ്മേഴ്സ് ബിരുദധാരിയും, സി.ഐ.ഐ. - ഫുള്‍ബ്രൈറ്റ് ഫെല്ലോയും (കാര്‍ണി മെലണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പിറ്റ്സ്ബര്‍ഗ്, യു.എസ്.എ.) ആണ്. മാരികോയും ഗോദ്റെജും പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഫിനാന്‍സ്, എച്ച്.ആര്‍., സ്ട്രാറ്റജി ആന്‍ഡ് കോര്‍പ്പറേറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ എന്നിവയില്‍ 35 ല്‍ ഏറെ വര്‍ഷങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്.

ഇന്‍ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ അഡ്വൈസേഴ്സ് എല്‍.എല്‍.പി.യുടെ സ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒ.യുമാണ് ശ്രീ.മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ.ബിസിനസ്സും സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയും സഹായിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ദൗത്യം.ഉപദേശകന്‍, ബോര്‍ഡംഗം, നിക്ഷേപകന്‍ എന്നീ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അദ്ദേഹം തന്‍റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

  • അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉപദേശക ചുമതല ഉപഭോക്തൃ മേഖലയും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

  • അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഡയറക്ടറെന്ന നിലയിലുള്ള മതലയില്‍ ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക്, മൈന്‍ഡ്ട്രീ, മെട്രോപോലിസ് ഹെല്‍ത്ത്കെയര്‍, മാട്രിമണി.കോം, ഹൗസ് ഓഫ് അനിത ഡോങ്ക്രെ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

  • അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിക്ഷേപക ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ഖലകളില്‍ ഉപഭോക്തൃ മേഖലയും നൈപുണ്യമുള്ള വെര്‍ട്ടിക്കല്‍സ് ഓഫ് ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സസിനു ചുറ്റുമായി പണിതുയര്‍ത്തിയ ഫണ്ടുകള്‍/വസ്തുവകകൾ എന്നിവയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ശ്രീ.മിലിന്ദ് സര്‍വതെക്ക് 2011 ല്‍ ഐ.സി.എ.ഐ. അവാര്‍ഡ്-സി.എഫ്.ഒ.-എഫ്.എം.സി.ജി.യും 2012 ല്‍ സി.എന്‍.ബി.സി.ടി.വി.-18 സി.എഫ്.ഒ. അവാര്‍ഡ്-എഫ്.എം.സി.ജി.& റീട്ടെയ്ൽസ് എന്നിവ ലഭിച്ചു.2013 ല്‍ അദ്ദേഹം സി.എഫ്.ഒ. ഇന്ത്യയുടെ ഹാള്‍ ഓഫ് ഫെയിമില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടു.

ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടര്‍
 അമിത് രാജെ

നിലവിൽ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറായ അമിത് രാജെയെ “ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ്-ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്” ആയി നിയമിച്ചു. 2020 ജൂലൈയിൽ എക്സിക്യുട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്-പാർട്ണർഷിപ്പ് & അലയൻസ് ആയി അമിത്, മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു. എം&എ, ഇൻവെസ്റ്റർ റിലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അമിത്, ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ചസിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. നോവൽടെക് ഫീഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗുഡ് ഹോസ്റ്റ് സ്പെയ്സസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗ്ലോബൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബോർഡുകളിൽ ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ചസിൻറെ നോമിനി ഡയറക്ടറായിരുന്നു അമിത്. അമിതിന് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ്, ലയനങ്ങൾ, ഏറ്റെടുക്കൽ, പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്നിവയിൽ 20-ൽ അധികം വർഷത്തെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ചസിന് മുമ്പ്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ ഇതര ആസ്തി വിഭാഗമായ കൊട്ടക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് അഡ്വൈസേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡിലും, ഡിലോയിറ്റ് & കമ്പനിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അഡ്വൈസറി സർവീസസിലും ജോലി ചെയ്തു. മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും, ലണ്ടൻ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഫിനാൻസ് & പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള എംബിഎയും അമിതിനുണ്ട്.

അമിത് രാജെ

മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറെ “ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ്-ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്” ആയി നിയമിച്ചു
ഡോ.റെബേക്ക നുജെന്റ്

ഡോ. റെബേക്ക നുജെന്റ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് & ഡാറ്റാ സയൻസിൽ സ്റ്റീഫൻ ഇ. ജോയ്സ് ആൻഡ് ഫിയൻ‌ബെർഗ്, പ്രൊഫസർ, കാർനെഗീ മെലോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് & ഡാറ്റാ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് മേധാവി, ബിരുദ പഠനങ്ങളുടെ കോ-ഡയറക്ടർ, ബ്ലോക്ക് സെന്റർ ഫോർ ടെക്‌നോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അഫിലിയേറ്റഡ് ഫാക്കൽറ്റി അംഗം എന്നിവയാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് & ഡാറ്റാ സയൻസ് കൺസൾട്ടിംഗ്, ഗവേഷണം, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള പഠന ഗവേഷണത്തിൽ 15 വർഷത്തിലേറെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. ഡാറ്റാ ഉപയോഗത്തിൽ ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ വർക്ക്ഫോഴ്‌സ് ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ പഠനത്തിന്റെ സഹ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആണ് ഡോ.നുജെന്റ്. കൂടാതെ അടുത്തിടെ, ഡാറ്റാ സയൻസ് വിഭാഗം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാനശാഖ: ദി അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന NASEM പഠനത്തിൽ സേവനം ചെയ്തു.

നിലവിലെ ബിസിനസ്സ് വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഡേറ്റാ സയൻസ് പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിന്യസിക്കുന്നതിനും വ്യവസായ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തത്തിലേർപ്പെടുന്ന, ധനകാര്യ, മാർക്കറ്റിംഗ്, ആരോഗ്യ പരിപാലനം, എജ്യുക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്നിവയിലെ ആഗോള സംരംഭങ്ങളുമായി പതിവായി കൂടിയാലോചന നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷണാത്മക പഠന സംരംഭമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് & ഡാറ്റ സയൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാപ്‌സ്റ്റോൺ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറാണ് അവർ. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള, വലിയ ഡാറ്റാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും റെക്കോർഡ് ലിങ്കേജ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി ക്ലസ്റ്ററിംഗ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തഡോളജിയിൽ നുജെന്റ് വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റീസ് പ്രസിഡന്റ് (2022 ൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റയിൽ അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അനുരൂപമാക്കിയ ബോധനവും, ഡാറ്റാ സയൻസിനെ ഒരു സയൻസായി പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഇന്ററാക്ടീവ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വികസനവും വിന്യാസവും എന്നിവയിലാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഊന്നൽ.

അമേരിക്കൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വാലർ അവാർഡ് ഫോർ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എജ്യുക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ദേശീയ, സർവകലാശാലാ അധ്യാപന അവാർഡുകൾ അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ സ്പ്രിംഗർ ടെക്സ്റ്റ്സിന്റെ സഹ എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാളായും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വാഷിംഗ്ടൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പി.എച്ച്.ഡി, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ M.S., റൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗണിതം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സ്പാനിഷ് എന്നിവയിൽ ബി.എ എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഡോ.റെബേക്ക നുജെന്റ്

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ
അമിത് സിൻഹ

മാതൃ കമ്പനിയായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡ് ("എം & എം") മിസ്റ്റർ. അമിത് സിൻഹയെ 2020 നവംബർ 1 മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചു. അമിത് സിൻ‌ഹ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫീസ് നയിക്കുകയും, കൂടാതെ ഹ്രസ്വ, ഇടത്തരം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കായി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബിസിനസ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കൗൺസിലിൽ ചാമ്പ്യനായ അദ്ദേഹം അമേരിക്ക, ഏഷ്യ പസഫിക്, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സിനർജികളുടെ ഏകോപനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ റിസ്ക്, ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഫംങ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ലീഡർഷിപ്പ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്.

എം&എമ്മിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ. അമിത് സിൻ‌ഹ ബെയ്ൻ & കമ്പനിയുടെ സീനിയർ പാർട്ണറും ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു. ബെയ്‌നിൽ 18 വർഷത്തിലധികമായി അദ്ദേഹം വലിയ തോതിലുള്ള, മൾട്ടി-കൺട്രി സ്ട്രാറ്റജി, ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ, പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രോജക്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. യു‌എസിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ‌ക്കായി നിരവധി വാണിജ്യപരമായ ജാഗ്രത, പൂർണ്ണ സാധ്യതയുള്ള പോർ‌ട്ട്ഫോളിയോ സ്ട്രാറ്റജി പ്രോജക്ടുകൾ (പോസ്റ്റ് ബൈഔട്ട്) അദ്ദേഹം നയിച്ചു. മിസ്റ്റർ. അമിത് സിൻഹ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും, ഐഗേറ്റ് പട്‌നിക്കൊപ്പം (ഇപ്പോൾ കാപ്പേജ്മിനി) ഇന്ത്യ, സിംഗപ്പൂർ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക നേതൃത്വ ചുമതലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

അമിത് സിൻഹയ്ക്ക് പെൻ‌സിൽ‌വാനിയ സർവകലാശാലയിലെ വാർ‌ട്ടൺ‌ സ്കൂളിൽ‌ നിന്നും ഫിനാൻ‌സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ‌ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഇരട്ട എംബിഎ ഉണ്ട്. അവിടെ പാമർ‌ സ്കോളർ‌ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു സീബൽ‌ സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ് നേടി. റാഞ്ചിയിലെ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ (ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്) ബിരുദം ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ. അമിത് സിൻ‌ഹ അവരുടെ ഇന്ത്യ നേതൃത്വ ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു അനന്ത ആസ്പെൻ ഫെലോ കൂടിയാണ്.

അമിത് സിൻഹ

അഡീഷണൽ നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ

മീഡിയ കോൺടാക്റ്റ്

ശ്രീ മോഹൻ നായർ

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000