സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

അര്‍ഹത

ഒരു ട്രാക്ടര്‍ സ്വന്തമായുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും

ആവശ്യമായ രേഖകൾ

Disclaimer: MMFSL reserves the right to approve/disapprove the loan after the submission of documents.

ടോപ്പ്-അപ്പ് &റീഫിനാന്‍സ്

ടോപ്പ്-അപ്പ്

ടോപ്പ് അപ്പ് വായ്പ

ഉപയോഗിച്ച ട്രാക്ടറുകള്‍ക്ക് നേടുക

ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പ് അപ്പ് വായ്പ മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിന്‍റെ നിലവിലുള്ള ഉപയോഗിച്ച ട്രാക്ടര്‍ വായ്പാ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പ് അപ്പ് വായ്പ വളരെ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ നിരക്കിലുള്ള പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബാദ്ധ്യതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന വിധത്തില്‍ സവിശേഷമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവുമാര്‍ പരമാവധി കുറവ് ഡോക്കുമെന്‍റേഷനോടെ സത്വരവും സുഗമവുമായി ടോപ്പ് അപ്പ് വായ്പ നേടാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നല്ല പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്.

ടോപ്പ്-അപ്പ്

റീഫിനാന്‍സ് വായ്പ

ഉപയോഗിച്ച ട്രാക്ടറുകള്‍ക്ക്

മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള കാറിനെതിരെ വായ്പ നേടുക. നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്‍ വായ്പയുടെ പേയ്മെന്‍റിനുമേല്‍ മത്സരാധിഷ്ഠിത നിരക്കിലുള്ള പലിശ നേടുകയും നിങ്ങളുടെ വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് എളുപ്പമാക്കുകയും ഓരോ മാസവും പണം മിച്ചം പിടിക്കുകയും ചെയ്യാനാവും. ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള 10 വര്‍ഷം വരെ പഴക്കമുള്ള കാറിനെതിരെ, 5 വര്‍ഷം വരെ കാലാവധിയോടെ വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള കാറിനെതിരെ വായ്പ കരസ്ഥമാക്കുന്ന അനുഭവം, പരമാവധി വഴക്കത്തോടും വേഗത്തിലുള്ള വായ്പാ വിതരണത്തോടും കൂടി, സത്വരവും സുഗമവുമായ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്. എളുപ്പമുള്ളതും ലളിതവുമായ ഡോക്കുമെന്‍റേഷന്‍ പ്രക്രിയയുമൊത്ത് സത്വരവും സ്മാര്‍ട്ടുമായ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവുമാര്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

എഫ്.എ.ക്യൂ.കള്‍

ഇല്ല, ഭൂമി പണപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ട്രാക്ടര്‍ വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

സൗകര്യപ്രദം: പരമാവധി കുറച്ച് ഡോക്കുമെന്‍റേഷന്‍

വ്യാപ്തി: ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധനഗര ഇന്ത്യയില്‍ ശാഖകളുടെ ശക്തമായ നെറ്റ്വര്‍ക്ക്

വേഗത: 2 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വായ്പാ അനുമതി

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏത് മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ശാഖ. യിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ വായ്പ കരസ്ഥമാക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതും, നിങ്ങളുടെ നഗരത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പട്ടണത്തിലുള്ള മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് എക്സിക്യൂട്ടവില്‍ നിന്ന് ഒരു കോള്‍ ബാക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.
കുറഞ്ഞ തുകയോ പരമാവധി തുകയോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ട്രാക്ടര്‍ വായ്പാ തുകകള്‍ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് യോജിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനാവും.
കുറഞ്ഞ കാലാവധി 3 മാസവും പരമാവധി കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.
വാഹന വിലയും ട്രാക്ടര്‍ വായ്പാ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഡൗണ്‍ പേയ്മെന്‍റ്. എന്നിരുന്നാലും, വായ്പാ ഓപ്ഷനെയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഉയര്‍ന്ന ഡൗണ്‍ പേയ്മെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കണക്കാക്കുക

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50,000

Tractor Loan EMI Calculator

What is Mahindra Finance Tractor Loan EMI Calculator?

An EMI calculator is an instrument that calculates the EMI and total interest payable against any specific loan amount. Mahindra Finance has introduced a Tractor Loan EMI Calculator that helps you keep track of monthly instalments (both paid and pending) after taking a loan to buy a tractor.

Mahindra Finance Tractor Loan EMI Calculator has been launched with multiple benefits and is easy to use.

Why choose Mahindra Finance? 

Mahindra Finance prioritises your ease and comfort so you can avail a tractor loan without any hassle or delay. Here are some key advantages of taking a loan from Mahindra Finance:

 • There are no restrictions on the mode of payment.
 • Flexible EMI repayment options are available.
 • The EMI period can range from 12 months up to 60 months.
 • The documentation process is also very easy.
 • Various plans are available, and each can be customised to match your requirements.
 • The rate of interest is minimal and reasonable. No extra or undercover charges are involved.
 • All transactions are transparent. You will get an SMS update at each step.
loan process
1 <p><span>അപേക്ഷിക്കുക</span></p>

അപേക്ഷിക്കുക

2 <p><span>അംഗീകാരം</span><br /><span>നേടുക</span></p>

അംഗീകാരം
നേടുക

3 <p><span>നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം </span><br /><span>തെരഞ്ഞെടുക്കുക</span></p>

നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം 
തെരഞ്ഞെടുക്കുക

4 <p><span>നിങ്ങളുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചും വിതരണം ചെയ്തു നേടുക</span></p>

നിങ്ങളുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചും വിതരണം ചെയ്തു നേടുക

ലളിതമായ വായ്പാ

അപേക്ഷാ

പ്രക്രിയ

ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

mblogs

ഉപഭോക്താക്കള്‍ സംസാരിക്കുന്നു

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp