മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സിലെ വൈവിദ്ധ്യം

ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ സുസ്ഥിര വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിലെ പ്രധാന പ്രതിഭാ തന്ത്രമാണ് തൊഴിൽ ശക്തിയിലെ വൈവിധ്യം. വ്യക്തികളേയും, ഗ്രൂപ്പിലെ വൈവിധ്യത്തേയും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈവിധ്യത്തിന്റേയും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റേയും പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വ ടീം ലിംഗഭേദം, പാരമ്പര്യം, വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ളവർ എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കഴിവുള്ളവരെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ജോലിക്ക് എടുക്കുകയും, അവരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും, അവരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000